Boverket konstaterar att förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Hushållens köpkraft försvagas markant i år och nästa år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat. Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar till fallande bostadspriser och värderingar.

I kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöd kan utvecklingen resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet, framhåller Boverket i den nya prognos som publicerades på måndagen.

Problematisk inbromsning

– Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit kraftigt och Boverket räknar därför med en snabb minskning av byggstarter för bostadsrätter, i synnerhet för bostadsutvecklare med svag finansiell ställning. Byggandet av småhus kommer att minska, i synnerhet efter halvårsskiftet 2023.

Den finansiella oron och ökade finansieringskostnader leder enligt Boverket även till en snabb inbromsning för byggandet av hyresrätter.

”Vi bedömer att en stor del av de privata bolagen kommer att ha en defensiv inställning till nyproduktion utifrån den osäkerhet som finns på marknaden. Det allmännyttiga byggandet kan utvecklas något starkare, men står för en liten andel av den planerade produktionen”, skriver Boverket i sin analys.

Byggt till höga priser

Antalet färdigställda bostäder förväntas nå en topp år 2022. Eftersom rekordmånga bostäder började byggas förra året och åren dessförinnan kommer antalet färdiga bostäder vara stort även 2023. Utbudet av färdiga bostäder minskar främst från 2024 och framåt.

Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, menar att det är intressant att notera att det enligt prognosen faktiskt kommer att färdigställas 64 000 bostäder i år – under samma period som  byggpriserna legat på rekordhöga nivåer.

– Den höga byggtakten i kombination med de höga byggpriserna kommer att ge ringar på vattnet i bostadsföretagen en lång tid framöver, säger hon.

– Och trots att priserna på byggmaterial nu minskar får våra medlemsföretag aviseringar om extra byggkostnader i nära hälften av sina pågående byggprojekt.

Det framgick av den enkätrapport som Sveriges Allmännytta publicerade i förra veckan.

Hälften är hyresrätter

Boverkets prognos visar att uppemot hälften av alla bostäder som tillkommit genom nyproduktion under förra året, liksom de nya bostäder som väntas börja byggas i år och nästa år, är hyresrätter.

– Det syns tydligt att det är hyresrätten som står för den stora delen av att uppfylla Sveriges behov av nya bostäder, framhåller Sofia Hansdotter.

Gap mellan bygglov och byggstarter

Det har under året fortsatt vara en hög takt i antalet lämnade bygglov. Byggloven motsvarar en nybyggnadstakt på cirka 67 000 bostäder vid årsskiftet. Men det finns ett gap mellan antalet bygglov och antalet bostäder som faktiskt börjat byggas – och det gapet har ökat under 2022.

Nästan hela detta gap berör hyresrätter i kommuner med färre än 75 000 invånare utanför storstadsregionerna. Boverket bedömer att det rör sig om bygglov kopplade till stoppet för investeringsstödet.

– Där ser vi också i våra enkäter att många bostadsföretag fattat beslut om att pausa eller stoppa sina byggprojekt. Efterfrågan på bostadsmarknaden utanför storstadsregionerna är ofta svagare, som därmed blir känsligare både för höga byggpriser och uteblivet investeringsstöd, säger Sofia Hansdotter.

Boverkets prognos för antalet påbörjade bostäder

Nybyggnad Prognos 2021 Utfall 2021 Prognos 2022 Prognos 2023
Flerbostadshus 48 500 54 600 44 000 23 000
– bostadsrätt 17 500 20 700 17 000 8 800
– hyresrätt 30 500 33 400 26 000 14 000
– äganderätt 500 500 1 000 200
Småhus 14 000 13 800 12 500 8 500
Total nybyggnad 62 500 68 400 56 500 31 500
Nettotillskott genom ombyggnad 3 500 3 100 2 500 1 500
Totalt påbörjade bostäder 66 000 71 500 59 000 33 000

Stor osäkerhet

Boverket framhåller att osäkerhetsintervallet i den senaste prognosen är stort.

– Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin. När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.