Lagen är anpassad till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och innehåller bland annat följande nyheter:

Tillämpningsområdet är snävare än nu gällande lag. Kamerabevakningslagen ska endast gälla när kameror används för varaktig och regelbunden bevakning av personer. Lagen omfattar därför inte när kameror används vid exempelvis besiktningar och mätningar.

Det krävs inte längre tillstånd för kamerabevakning för andra än myndigheter och vissa andra som bedriver uppgifter av allmänt intresse. Uppgifter av allmänt intresse är till exempel uppgifter som innebär myndighetsutövning, inom hälso- och sjukvården, inom skolområdet, kollektivtrafik och liknande.

Sannolikt ingen tillståndsplikt för bostadsföretag

Bedömningen är därmed att bostadsföretag inte omfattas av tillståndsplikten. Kamerabevakning i parkeringshus kräver exempelvis inte tillstånd om syftet med den är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Kamerabevakningslagen kompletterar övrig lagstiftning som rör behandling av personuppgifter. Det innebär att det måste finnas en laglig grund för bevakningen och att den i övrigt måste uppfylla kraven om bland annat information, säkerhet, gallring och uppgiftsminimering.

Vägledning kommer i maj

SABO arbetar för närvarande tillsammans med Fastighetsägarna Sverige med att ta fram en uppförandekod om behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av bostäder. Den ska innehålla ett avsnitt om kamerabevakning.

Eftersom alla regler rörande uppförandekoder ännu inte är på plats kommer därför SABO tillsammans med Fastighetsägarna Sverige att inom kort, i maj, presentera en vägledning om kamerabevakning. Den kommer att ersätta den branschöverenskommelse (Behandling av personuppgifter inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder) som tidigare tagits fram.

Läs mer om regeringens förslag här