Ny dataskyddsförordning (GDPR) – vad gäller?

Om ni redan innan hade väl genomarbetade rutiner och riktlinjer och följer PUL hade ni ett mycket bra utgångsläge. Huvuddragen i PUL, till exempel begrepp och principer, ändrades inte men dataskyddsförordningen innehåller en del förändringar och ökade krav på företag som hanterar personuppgifter.

Starkare integritetsskydd

Integritetsskyddet för enskilda är starkare i den nya lagen och ansvar och skyldigheter för personuppgiftsansvariga förtydligades och utökades. Det handlar till exempel om att det ställs högre krav på att informera hyresgäster om vilka personuppgifter som ett bostadsföretag behandlar, varför uppgifterna behövs och hur länge de kommer att sparas.

Introduktion till de nya reglerna – mallar och länkar

Sveriges Allmännytta har tagit fram en promemoria som i korthet förklarar bakgrunden till förändringarna, vilka de viktigaste nyheterna är och vad ett bostadsföretag kan börja göra redan nu. Promemorian ska ses som en introduktion till de nya reglerna och ni kan behöva ta del av mer information. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet har också en hel del bra och tydlig information, detsamma gäller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), se länkar nedan. En mall för personuppgiftsbiträdesavtal finns också längst ned.

Vägledning om behandling av personuppgifter

Sveriges Allmännytta har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige tagit fram en vägledning om behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av bostäder. Den är uppdelad i olika faser: när bostad söks (kötiden), när bostad erbjuds, när hyresförhållandet pågår och när det upphört. Den innehåller också en del om kommunikation i sociala medier, ett avsnitt om elektroniska nyckelsystem samt vad som gäller för information till hyresgäster. Exempel på hur informationstexter kan utformas finns också med.

Innehållet i dessa vägledningar kan behöva justeras till exempel när Datainspektionen kommer med mer information och när rättspraxis utvecklas. Kontrollera därför att du använder den senaste versionen. Senaste versionen av Uthyrning och förvaltning av bostäder är från oktober 2018, medan den som rör kamerabevakning är från mars 2020.

Uppförandekod

Arbetet med att ta fram en Uppförandekod i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen pågår också. Hyresgästföreningen är också involverade i arbetet. Uppförandekoden ska godkännas av Datainspektionen för att få kallas så. Eftersom vissa delar i vad som ska ingå i en Uppförandekod ännu är oklart är det ännu osäkert när en sådan kod kan vara färdig men i avvaktan på en sådan kan alltså vägledningen tillämpas.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal

En mall för personuppgiftsbiträdesavtal hittar du nedan.