Dataskyddsförordningen (GDPR) – vad gäller?

Det är mycket viktigt att ha väl genomarbetade rutiner och riktlinjer i bostadsföretaget. Alla som hanterar personuppgifter i företaget behöver känna till dessa rutiner och ha kännedom om GDPR. Rutinerna bör ses över löpande.

Starkt integritetsskydd

Integritetsskyddet för den enskilde är starkt i GDPR. Lagen innehåller även ansvar och skyldigheter för personuppgiftsansvariga. Det ställs till exempel höga krav på att informera hyresgäster om vilka personuppgifter som ett bostadsföretag behandlar, varför uppgifterna behövs och hur länge de kommer att sparas.

Introduktion till de nya reglerna

Sveriges Allmännytta har tagit fram en promemoria som i korthet förklarar bakgrunden till förändringarna, vilka de viktigaste nyheterna är och vad ett bostadsföretag kan börja göra redan nu. Promemorian ska ses som en introduktion till de nya reglerna. Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet har också en hel del bra och tydlig information på sin hemsida. Detsamma gäller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), se länkar här nedanför. Nedan hittar du också en mall för personuppgiftsbiträdesavtal .

Vägledning om behandling av personuppgifter

Sveriges Allmännytta har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige tagit fram en vägledning om behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av bostäder. Vägledningen är uppdelad i olika faser: när bostad söks (kötiden), när bostad erbjuds, när hyresförhållandet pågår och när hyresförhållandet har upphört. Vägledningen innehåller också en del om kommunikation i sociala medier, ett avsnitt om elektroniska nyckelsystem samt vad som gäller för information till hyresgäster. Exempel på hur informationstexter kan utformas finns också med.

För vägledning om behandling av personuppgifter vid kamerabevakning i bostadsförvaltningen hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Innehållet i dessa vägledningar kommer att justeras exempelvis när Integritetsskyddsmyndigheten kommer med mer information och när rättspraxis utvecklas. Kontrollera därför att du använder den senaste versionen.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal

Nedan hittar du en mall för personuppgiftsbiträdesavtal.