Vad är direktupphandling?

Med direktupphandling avses upphandling utan krav på anbud i viss form och den får tillämpas om upphandlingen beräknas understiga 700 000 kr. När värdet beräknas ska andra köp som genomförts under det aktuella räkenskapsåret av ”samma slag” räknas med. Vad som avses med samma slag är inte enkelt att besvara, men om en vara eller tjänst brukar tillhandahållas av en leverantör så är de av samma slag och ska räknas samman.

Riktlinjer & dokumentationsplikt

För direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr ska det ska finnas riktlinjer som anger hur de ska genomföras. Varje direktupphandling som överstiger 100 000 kr ska också dokumenteras. Riktlinjerna är tänkta att fungera som ett stöd för myndigheten och tillsammans med dokumentation kan de fungera som hjälpmedel för myndigheten så att gränsen för direktupphandling inte överskrids.