Det har gjorts flera förändringar i förhållande till den tidigare versionen. Den uppdaterade koden ställer numera krav på att företag ska ha ett strukturerat antikorruptionsarbete. Koden innehåller tre huvudavsnitt: ett om förebyggande åtgärder mot korruption, ett om förmåner och ett om mellanhänder. Koden ska bland annat hjälpa företag att bedöma vad som är en tillåten respektive otillåten förmån.

I koden ges också vägledning om vilka kontrollåtgärder som behöver vidtas i förhållande till mellanhänder för att mutbrott ska undvikas. Koden innehåller även ett antal praktiska exempel för att underlätta förståelsen av reglerna.

Koden omfattar hela näringslivet, oavsett om ägandet är privat eller offentligt.

Hela den nya näringslivskoden finns att läsa här.