Remissvar: Modernare byggregler SOU 2019:68

Kärnan i att kunna bygga industriellt är att byggreglerna är förutsägbara och samtidigt flexibla, därmed skapas möjlighet till upprepning av ett byggsystem. En del i detta byggsystem är de tekniska egenskapskraven och delar av utformningskraven som i betänkandet föreslås kunna säkerställas i ett förhandsbesked eller ett ”typgodkännande” så att det gäller i hela Sverige. Detta skapar förutsättningar att fortsätta utvecklingen av ett bättre industriellt byggande och bana väg för fler nyproducerade hus till en rimlig kostnad.

– Vi anser att det är av yttersta vikt att möjligheten till ett ”typgodkännande” införs när byggreglerna reformeras. Vi har mycket goda erfarenheter av det arbetssättet genom våra ramupphandlingar av Kombohusen som hittills lett till ca 9000 bostäder som byggts till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta påpekar i remissvaret att utredningen borde beaktat regeringens övergripande målsättning om en digitaliserad samhällsbyggnadssektor.

– Boverket har redan idag uppdraget att ”verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen”. Därmed borde byggreglerna vid en reformering utformas och skrivas på ett sätt som gör att en digital tillämpning möjliggörs. Vi ser stora möjligheter att accelerera produktiviteten, och därmed få lägre priser, genom en digitalisering i branschen, säger Jonas Högset.

Läs det fullständiga remissvaret från Sveriges Allmännytta nedan.