Regeringen har, med statsminister Stefan Löfven (S) och bostadsminister Per Bolund (MP) i spetsen, bjudit in en rad aktörer inom byggsektorn för att tillsammans söka efter svaren på bostadsbristen. Från Sveriges Allmännytta deltar vd Anders Nordstrand och bostadspolitiska experten Hanna Larsson.

– Vi har länge påtalat att detta är en fråga för statsministern, därför är det bra att statsministern nu engagerar sig för att vi ska komma tillrätta med bostadsbristen. Men det handlar inte bara om själva byggandet utan minst lika mycket om regelverk, ekonomi, skatter och rättvisa, säger Anders Nordstrand.

Sveriges Allmännytta skickade redan före samtalen inspel till regeringen kring hur tillträdet till bostadsmarknaden säkras för fler och hur byggandet bidrar till att nationella och internationella mål för minskade växthusgasutsläpp nås samt ger förslag på lösningar ur allmännyttans synvinkel.

Ett övergripande krav är att staten måste agera för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion, samtidigt som branschen tar sin del av ansvaret.

Onödiga merkostnader

Sveriges Allmännytta har särskilt lyft fram sin upphandling av standardiserade typhus, Kombohus, som medlemsföretag kan avropa.Genom dessa ramavtal har allmännyttan byggt över 9 000 lägenheter till ett pris cirka 25 procent under marknadspris. Kombohusen finns både som låghus, höghus, småhus samt med olika kombinationer av lägenhetsstorlekar.

– Våra erfarenheter visar på vikten av att standardisera husbyggnadsprocesserna. Att de tekniska egenskapskraven måste godkännas av varje enskild kommun har lett till onödig tidsutdräkt och merkostnader, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

För att underlätta industrialiserat byggande måste de tekniska egenskapskraven på bostäder vara samma i alla kommuner. Förslaget från Kommittén för modernare byggregler att införa en ny myndighet, Byggkravsnämnden, som ska ge förhandsavgöranden om samtliga tekniska egenskapskrav vid nybyggnader och även vissa utformningskrav, lyfts fram som en möjlig lösning.

Ändra regler för ombyggnad

För att nå klimatmålen lyfte Sveriges Allmännytta vikten av att nyttja det befintliga byggnadsbeståndet bättre. För att den möjligheten ska kunna användas måste dagens regler om implementering av utformningskrav och tekniska egenskapskrav för hela byggnaden göras om så att endast den del som ändras, renoveras eller byggs om behöver anpassas till dagens regler.

– Vi vet att den största klimatnyttan uppnås om vi kan skapa nya lägenheter i befintliga byggnader och därför vill vi att begreppet ombyggnad i plan- och bygglagen snarast tas bort, säger Anders Nordstrand.

Ska riksdagens mål om en väl fungerande bostadsmarknad uppnås behöver den statliga bostadspolitiken inriktas mot att öka konsumenternas möjlighet att efterfråga lämpliga bostäder, men också att utbudet ska matcha behovet, menar Sveriges Allmännytta. Det behöver alltså byggas fler bostäder för att behovet ska matchas samtidigt som hushållen måste ha råd att efterfråga de bostäder de behöver.

Sveriges Allmännytta anser att hushåll med vanliga inkomster ska ha råd att hyra en lämplig bostad på den ordinarie marknaden. De nyaste bostäderna är alltid dyrast, men fler måste ha råd att efterfråga nyproduktion.

– Flera regelförenklingar har genomförts, men utan tuff konkurrens som tvingar fram produktivitetsutveckling och mer industriellt byggande kommer priserna inte att pressas.

Bostadsbidragen bör höjas

En annan fråga av vikt i byggsamtalet är att hyresrätten är ekonomiskt missgynnad. Regelverket på skatteområdet innebär omfattande subventioner till det ägda boendet och leder till obalans mellan upplåtelseformerna. Jämlika ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna skulle öka möjligheten att bygga nya bostäder till rimliga hyror, bidra till en ökad rörlighet mellan upplåtelseformerna och därmed uppfylla det nationella bostadspolitiska målet, anser Sveriges Allmännytta.

För att möta de ekonomiskt svaga hushållen framhåller Sveriges Allmännytta att bostadsbidragen ska höjas snarast så att de står i rimlig relation till dagens hyresnivåer. Dessutom bör en möjlighet för bostadssökande att erhålla en statlig hyresgaranti inrättas. Med höjda bostadsbidrag och en hyresgaranti får låginkomsthushåll bättre möjligheter att efterfråga bostäder som de själva väljer.

Sveriges Allmännytta ser fram emot att regeringen återkommer med konkreta förslag efter onsdagens byggsamtal.