I Sveriges Allmännyttas hyresmarknadsrapport om efterfrågan och byggtakt analyseras medlemsföretagens enkätsvar om hur många lägenheter som står tomma och framför allt varför.

Svaren bryts också ned i olika kommuntyper. Då syns det tydligt att det finns stora skillnader mellan större och mindre städer.

I storstäderna finns i princip inga vakanser i det befintliga beståndet, medan hälften av de allmännyttiga bostadsföretagen i större städer svarar att de har tomma lägenheter – och i gruppen mindre städer och landsbygd är det så många som två tredjedelar som uppger att man har vakanser.

Oattraktiva områden ger vakanser

I gruppen storstadsnära bostadsföretag anges så gott som bara ett skäl: det finns generellt för många små lägenheter i förhållande till vad som efterfrågas.

– Men på mindre orter är det tydligt att vakanser uppkommer för att det finns en hel del lägenheter i områden där det inte är attraktivt att bo, konstaterar Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

I större städer svarar 68 procent av bostadsföretagen att vakanserna beror på att lägenheterna finns i icke attraktiva områden – och i mindre kommuner är det så många som 86 procent som anger detta som orsak till vakanserna.

Inte fler vakanser i nyproduktion

En jämförelse mellan befintligt bestånd och nyproduktion visar att det faktiskt inte är en högre andel vakanser i nybyggda hus. Detta trots vad som rapporteras kring att det på många håll blir allt trögare att hyra ut nyproducerade – och därmed dyrare – lägenheter.

– Det är intressant att se svart på vitt att det endast finns en liten andel vakanser i nyproduktionen. Det bekräftar att det finns efterfrågan på bostäder och att allmännyttan bygger det som efterfrågas, säger Sofia Hansdotter.

Framför allt i grupperna större städer samt mindre städer och landsbygd är andelen vakanser lägre i nyproduktionen än i det befintliga beståndet.

Många bostadsföretag lyfter dock i fritextsvar i enkäten fram att det tar allt längre tid att hyra ut nybyggda lägenheter – men att det också gäller i det äldre beståndet.

Höga hyresnivåer orsak till vakanser

Skälen till att lägenheter står tomma är inte desamma i nybyggda hus som i det äldre beståndet. Det i särklass vanligaste skälet till vakanser i nyproduktion är enligt bostadsföretagens bedömning att hyresnivåerna är för höga – och det gäller i alla kommuntyper, från storstäder till landsbyggd.

– Det är alltid mycket pengar på spel när man utvecklar, investerar och bygger nya bostäder. Det finns alltid en inbyggd risk när man bygger nytt och en oro i för att alla nya lägenheter inte ska bli uthyrda, eftersom de lägenheterna alltid blir lite dyrare. Får man vakanser blir det tungt för ekonomin, säger Sofia Hansdotter.allt

– Därför är det gott att se det fortfarande är generellt få vakanser i alla kommuntyper, betonar hon.

”Trygghetsfrågan är viktig”

Hyresmarknadsrapporten bygger bland annat på svaren från en enkät som skickades ut till 306 bolag under 2023. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Flera vd:ar lämnade också mer utförliga kommentarer till varför vakanser uppstår.

– Det beror nog mycket på världsläget och började 2022. Många vågar inte flytta, och speciellt inte till en lägenhet med dyrare hyra. Större lägenheter har lägre efterfrågan, medan mindre och billigare har högre efterfrågan, skriver Kalmarhems vd Per Stephani.

– Sedan är nog trygghetsfrågan viktig, det finns områden i staden som är otryggare än andra, där efterfrågan inte är lika hög och där andra fastighetsbolag i kommunen står med vakanta lägenheter, tillägger han.

Fotnot: Med nyproduktion avses lägenheter som färdigställts de senaste två åren.