SABO ställer sig inte bakom formuleringarna

När FFF i pressmeddelandet skriver att ”fastighetsägarnas organisationer” står bakom brevet ger det intryck av att även SABO ställt sig bakom brevet. Så är dock icke fallet, vilket FFF nu förtydligat i ett nytt pressmeddelande.

FFF har tidigare tillfrågat SABO om vi vill vara med och underteckna brevet till regeringen. SABO har tackat nej till detta. Vårt motiv är i korthet följande.

SABOs ställningstagande

Enligt brevet bör det göras en allsidig utredning varefter det ska ”fastställs ett långsiktigt, rättssäkert och tydligt regelverk”. Detta är inget annat än en beskrivning av den svenska lagstiftningsprocessen. Förslaget kan därför inte tolkas som annat än en begäran om lagstiftning om postboxar. Det talas också i brevet om att ”det saknas lagregler”.

Ur vårt perspektiv finns inget behov av lagstiftning på området. Gällande regelverk är tillräckliga. I PTS:s allmänna råd framgår följande: ”I flerfamiljshus bör försändelser som huvudregel delas ut i fastighetsbox inomhus i entréplan eller utomhus… I flerfamiljshus där det ännu inte installerats fastighetsbox bör försändelser delas ut i postinlägg i lägenhetsdörrar.”

Bostadsorganisationernas gemensamma policy

Detta överensstämmer väl med bostadsorganisationernas gemensamma policy som säger: ”Det är självklart att det måste finnas anordningar för avlämning av post. /…/ Vid nyproduktion installeras idag regelmässigt postboxar i fastigheternas entréer. I takt med att genomgripande ombyggnader görs av befintliga fastigheter är det naturligt att postboxar installeras när så är möjligt.”

Konflikten handlar alltså inte om postboxarnas vara eller inte vara utan om installationstakten och finansieringen. Några nya lagregler kommer inte att bidra till en positiv lösning av denna konflikt.

Branschöverenskommelse om postboxar behövs

Ett bättre alternativ än regeringsingripande och lagstiftning vore om samtliga berörda aktörer tillsammans tog fram en branschöverenskommelse om postboxar. Det skulle i så fall handla om att lösa frågan ”på svenskt sätt”, det vill säga genom en förhandlingslösning. SABO kommer att sondera möjligheterna för ett sådant initiativ.