Samhällsansvar förenat med affärsmässighet

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft den första januari 2011. Syftet med den var bland annat att klargöra att kommunerna har rätt att driva allmännyttiga bostadsaktiebolag, men att det måste ske i sådana former att konkurrensen inte snedvrids. I lagen slås fast att de allmännyttiga bostadsbolagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Det är kommunen som ska klargöra avsikten med ägandet och vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt de grundläggande ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkterna för verksamheten.

Efter att lagen infördes har frågan om allmännyttans affärsmässighet dominerat diskussionen. Vilken roll kan allmännyttan spela i framtiden? Hur kan allmännyttan kombinera samhällsansvar med kravet på affärsmässighet? Och hur kan kommunerna använda sina kommunala bostadsaktiebolag?

Med projektet Nyttan med Allmännyttan har Sveriges Allmännytta velat bidra till mer forskning på området. Syftet är att ge medlemsföretagen och deras ägare stöd i frågan om hur samhällsansvar och affärsmässighet kan kombineras och därför engagerades ett antal forskare för att studera det mer ingående.

Projektet hade tre syften:

 • Att tydliggöra frågan om allmännyttans samhällsansvar.
 • Att beskriva hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk.
 • Att ta fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör.
Forskningsresultat

Att bygga nytt och renovera är några av de viktigaste samhällsuppgifterna för allmännyttan, det visar den här forskningen. Men också att handlingsutrymmet är stort och att det är upp till ägarna och de lokala politikerna att använda det allmännyttiga bostadsföretaget som ett viktigt verktyg.

Forskarna har utifrån olika vinklar och perspektiv studerat allmännyttans historia, det samhälle och den kontext allmännyttan verkar i och hur uppdraget kan tolkas och utföras i praktiken.

Rapporten visar att de sociala projekten är viktiga delar i allmännyttans verksamhet. Det handlar om allt från läxhjälp och arbetsförmedling till stöd åt nyanlända. Samtidigt blir det tydligt att det är bostadsförsörjningen som är den stora samhällsnyttan.

Karolina Windell, en av forskarna i projektet sammanfattar här sitt bidrag. Synen på samhällsnytta och affärsmässighet.

Fallstudier

Fördjupande fallstudier inom projektets ram har gjorts på följande orter och bostadsföretag:

 • Familjebostäder i Stockholm
 • Familjebostäder i Göteborg
 • MKB i Malmö
 • Landskronahem i Landskrona
 • Krambo bostads AB i Kramfors
 • Telge Hovsjö i Södertälje
 • Hyresbostäder i Norrköping
 • Örebrobostäder i Örebro
 • Bergs Hyreshus i Berg
Projektbeskrivning

Projektet var uppdelat i tre olika delstudier:

1. Att tydliggöra frågan om allmännyttans samhällsansvar
I det allmännyttiga syftet som ett kommunalt bostadsföretag har ingår ett samhällsansvar. I denna del ställdes frågan vad ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretags samhällsansvar innebär. Begreppen samhällsnytta, sociala investeringar och sociala projekt diskuteras och definieras. Hur förhåller sig detta till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?

2. Att beskriva hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk
Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder gjordes en inventering av hur de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen arbetar med samhällsansvaret idag. I den kvantitativa delen tillfrågades både kommunala bostadsaktiebolag och deras ägare, kommunerna. Efter att den kvantitativa undersökningen genomfördes ett dialogseminarium.

3. Att ta fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör
Det finns olika sätt att mäta och redovisa samhällsnyttiga och sociala insatser. Få av dessa har dock applicerats på, testats eller utvecklats ur ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags perspektiv.

I denna del av studien testade forskarna befintliga metoder men man tog också fram nya metoder som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen och deras ägare kan använda sig av för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av de sociala projekt och investeringar de arbetar med.

Detta gjordes både ur ett företagsekonomiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. På så sätt kan de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen och kommunerna beräkna företagsnyttan respektive samhällsnyttan av de sociala insatser och projekt som de allmännyttiga bostadsbolagen bidrar med.