I förarbetena till Allbolagen (lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) framgår att det övergripande syftet med ett allmännyttigt bostadsaktiebolag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I det ingår att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster.

Samhällsansvar

I det allmännyttiga syfte som ett kommunalt bostadsföretag har ingår även ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och komma till uttryck i åtgärder som förväntas öka lönsamheten på lång sikt.

Affärsmässiga principer

Affärsmässiga principer innebär dels att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter, dels att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Just därför att bostadsförvaltning är en långsiktig verksamhet.

Affärsmässiga principer inget hinder för samhällsansvar

Kravet på affärsmässiga principer är inget hinder för företagen att ta samhällsansvar. Utan ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv på verksamheten skulle företagets ekonomi försämras och därmed också möjligheterna att ta samhällsansvar, att utveckla företaget, att bygga nytt och ytterst att över huvud taget bedriva någon verksamhet.

Det finns ett stort lokalt handlingsutrymme för allmännyttan och det är kommunens mål och företagets ambitioner som avgör vad detta utrymme ska fyllas med. Sammanfattningsvis har Allbolagen inneburit att relationen mellan bostadsföretagen och deras ägare har förtydligats. En ökad betoning på affärsmässighet har skett samtidigt som det klargjorts att samhällsnytta mycket väl kan förenas med affärsmässighet.