Klimatanpassning  med naturbaserade lösningar

 

Projektet Klimatanpassning med naturbaserade lösningar är ett samverkansprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och MKB Fastighets AB, Bostads AB Mimer, Bostads AB Vätterhem, Östersundshem AB och AB Nykvarnsbostäder.

I projektet ingår att ta bland annat ta fram metoder för risk- och sårbarhetsanalys anpassat för bostadsföretag, samt föreslå naturbaserade blå-gröna lösningar. Ett huvudsyfte med projektet är att under 2024 presentera en konkret vägledning för allmännyttans bostadsföretag. Vägledningen ska dels göra befintlig information tillgänglig, dels bidra till utvecklingen av nya metoder för förbättrad klimatanpassning i fastighetsbestånden.

Vid webbinariumet den 24 oktober 2023 presenterades projektet och dess resultat och tankar när man kommit halvvägs in i projektet.

De som inte hade möjlighet att delta på webbinariumet kan se den inspelade versionen.

Aktuella väderhändelser sätter fokus på behovet av klimatanpassningar

Extrema väderhändelser som stormen Hans och skyfallen i Bergslagen har blivit en väckarklocka. Det blir tydligt för kommuner och fastighetsägare att samhället behöver rustas för att bli mer motståndskraftigt. Ett förändrat klimat ökar riskerna för såväl extremhetta som skyfall och översvämningar. Därför behövs ökade satsningar på klimatanpassning, det vill säga åtgärder som förebygger skador på infrastruktur och byggnader.

Stormen Hans i augusti orsakade omfattande översvämningar och trafikproblem samtidigt som den ledde till värmerekord på flera håll i landet. Kostnaderna för översvämmade fastigheter, söndertrasade vägar, nedfallen skog och andra skador kan summeras till hundratals miljoner kronor. Bara några veckor senare drabbades Mellansverige av ett nytt regnkaos som slog ut reningsverk och avloppssystem. När Svartåns vatten steg tvingades Västerås att bygga barriärer vid stadshuset.

Klimatförändringarna drabbar fastighetsägare hårt

– Därför är satsningar på klimatanpassning så viktiga för de kommunala bostadsbolagen, säger Johan Holmqvist, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för projektet Klimatanpassning med naturbaserade lösningar.

Projektet har under hösten resulterat i sårbarhetsanalyser för fem allmännyttiga bostadsföretag i Östersund, Västerås, Nykvarn, Jönköping och Malmö.

– Det är ett väldigt spännande arbete. Sårbarhetsanalyser är nödvändiga för att identifiera var riskerna finns. Det är först då de kan åtgärdas. Om bostadsföretagen ska bli mer motståndskraftiga krävs ett proaktivt och preventivt arbete, säger Johan Holmqvist.

Han lyfter särskilt fram naturbaserade blå-gröna lösningar där grön infrastruktur tillsammans med vattenhantering kan leda till multifunktionella lösningar som också tillför flera nyttor. Det kan exempelvis röra sig om träd och grönska som ger skugga och svalka, bullerdämpning och minskad spridning av luftburna partiklar – och en vacker park som de boende kan trivas med. Eller att anlägga våtmarker, regnbäddar och översvämningsytor som reglerar vatten både när det blir för mycket vid höga flöden eller för lite under torkperioder.

– Behovet finns av praktiska metoder för att komma igång att göra risk- och sårbarhetsanalys i  bostadsföretag. Och klimatanpassningsåtgärderna måste vara möjliga förvalta i vardagen under lång tid. Målet är att projektet ska ge bostadsföretagen de verktyg som behövs för att arbeta systematisk med klimatanpassningar, säger Patrizia Finessi, expert miljö på Sveriges Allmännytta.

Projektet avslutas med ett webbinarium den 26 mars 2024

Klimatanpassning – Naturbaserade lösningar, Digitalt 26 april – 26 april 2024 | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)