Sunda hus

Här nedan hittar du bland annat information om hur du hanterar asbest och radon. Det finns framtagna trycksaker som Asbest i bostäder  och Radon i bostäder som guidar dig i det dagliga arbetet.  Gå gärna in på Akademi – där finns utbildning om asbest och radon som ges regelbundet.

För mer allmän orientering om vilka miljökrav som gäller för ett bostadsföretag finns skriften Koll på miljökraven att beställa.

Hållbara byggnader – certifiering av byggnader och förvaltning

Det finns flera certifieringssystem som rör byggnader. Här är några av de vanligaste presenterade.

Miljöbyggnad finns för både nyproduktion och befintliga byggnader). En byggnad bedöms med upp till sexton indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material.
Byggnaden kan få betyget Brons, Silver eller Guld. Manualer och information finns på SGBCs hemsida.

Svanenmärkning av flerbostadshus kan göras både i nyproduktion och renovering. Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och innemiljö samt byggprocessen. Information och kriterier hittar du på Svanens hemsida.

Miljöbyggnad iDrift bidrar är ett stöd för miljöåtgärder i drift och förvaltning. Manual och information finns på SGBCs hemsida. Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

 • Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.
 • Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
 • Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
 • Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
 • Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

 

Asbest

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm.

Sedan 1982 är asbest förbjudet i Sverige, men det importerades fram till 1997. Asbest finns främst i isoleringsmaterial i byggnader från 70-talet. För rivning och hantering krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket, de har en lista på entreprenörer med regionalt tillstånd.

Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, (AFS 2006:1). Ta del av den och annan information om asbest på Arbetsmiljöverkets webbplats.

PCB

PCB består av svårnedbrytbara organiska föreningar som kan finnas i byggnader från perioden 1956-1973. Det användes bland annat i fogmassor, halkskyddade golv och isolerfönster.

Mer information om PCB hittar du på Naturvårdsverkets webbplats och på Sanerapcb.nu.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan.

Radon i bostäder kan komma från tre källor: från arken under och runt huset, från byggnadsmaterialet (blå lättbetong) och från vatten (egen brunn).

Radonmätningar ska utföras under eldningssäsongen som löper från oktober till april. Mätning görs under minst 60 dagar.

Använd Strålsäkerhetsmyndighetens metod för mätning: mät i alla lägenheter i markplan, mät i 20 procent av alla lägenheter övre plan, gör minst en mätning per våningsplan och mät i lägenheter som gränsar mot schakt och hissar.

Utför även mätningar: vid stambyte och andra renoveringar, vid nya genomföringar i grunden och vid om- och tillbyggnad.

Svängningar i mätresultat kan bero på många faktorer, till exempel:

 • Boendevanor
 • Stängda/öppna dörrar
 • Stängda/öppna ventiler
 • Justering i mekanisk ventilation
 • Torra golvbrunnar
 • Ombyggnader
 • Ändrat/kompletterat uppvärmningssyste
 • Väderförhållanden

Kartläggning av radon i våra medlemsföretag
För att få mer kunskap om hur våra medlemsföretag arbetar med radon har vi genomfört en enkät som gick ut till samtliga medlemmar och gjort fördjupande intervjuer med tio av dessa. Resultatet hittar du i rapporten Radon i bostäder (2016).

Nu arbetar vi vidare med en checklista för att minska de felkällor som kan påverka vid mätningar och vi är även engagerade i hur Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetod kan utvecklas.