Miljöbyggnad

SGBC är huvudman för Miljöbyggnad, ett system för miljöcertifiering av byggnader. Det utgår från svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad är applicerbart både på nyproduktion och befintlig bebyggelse. Dess indikatorer täcker tre områden: innemiljö, energi och material/kemikalier. Systemet möjliggör jämförelser mellan byggnader och godkända byggnader klassas i tre nivåer brons, silver eller guld. De boende är en viktig målgrupp, exempelvis krävs en genomförd boendeenkät det för att uppnå nivå guld. Kriteriedokument hittar du på SGBCs webbplats.

Svanenmärkning av flerbostadshus

Sedan en tid tillbaka är det möjligt att svanenmärka flerbostadshus. Det gäller enbart nyproduktion. Mer information och kriterier hittar du på Svanens webbplats.

Sunda hus

Här nedan hittar du bland annat praktisk information om hur du hanterar asbest, PCB och radon. Kom i håg att du även kan beställa trycksaker som till exempel ger dig Koll på miljökraven och guidar dig i hur du ska hantera Asbest i bostäder.

Asbest

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm.

Sedan 1982 är asbest förbjudet i Sverige, men det importerades fram till 1997. Asbest finns främst i isoleringsmaterial i byggnader från 70-talet. För rivning och hantering krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket, de har en lista på entreprenörer med regionalt tillstånd.

Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, (AFS 2006:1). Ta del av den och annan information om asbest på Arbetsmiljöverkets webbplats.

PCB

PCB består av svårnedbrytbara organiska föreningar som kan finnas i byggnader från perioden 1956-1973. Det användes bland annat i fogmassor, halkskyddade golv och isolerfönster.

Mer information om PCB hittar du på Naturvårdsverkets webbplats och på Sanerapcb.nu.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan.

Radon i bostäder kan komma från tre källor: från arken under och runt huset, från byggnadsmaterialet (blå lättbetong) och från vatten (egen brunn).

Radonmätningar ska utföras under eldningssäsongen som löper från oktober till april. Mätning görs under minst 60 dagar.

Använd Strålsäkerhetsmyndighetens metod för mätning: mät i alla lägenheter i markplan, mät i 20 procent av alla lägenheter övre plan, gör minst en mätning per våningsplan och mät i lägenheter som gränsar mot schakt och hissar.

Utför även mätningar: vid stambyte och andra renoveringar, vid nya genomföringar i grunden och vid om- och tillbyggnad.

Svängningar i mätresultat kan bero på många faktorer, till exempel:

  • Boendevanor
  • Stängda/öppna dörrar
  • Stängda/öppna ventiler
  • Justering i mekanisk ventilation
  • Torra golvbrunnar
  • Ombyggnader
  • Ändrat/kompletterat uppvärmningssyste
  • Väderförhållanden

Kartläggning av radon i våra medlemsföretag
För att få mer kunskap om hur våra medlemsföretag arbetar med radon har vi genomfört en enkät som gick ut till samtliga medlemmar och gjort fördjupande intervjuer med tio av dessa. Resultatet hittar du i rapporten Radon i bostäder (2016).

Nu arbetar vi vidare med en checklista för att minska de felkällor som kan påverka vid mätningar och vi är även engagerade i hur Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetod kan utvecklas.