Hushållens avfall

Det källsorteras mer och mer, men alla fraktioner tillhandahålls inte av alla bostadsföretag, men det är många som erbjuder denna service till hyresgästerna. Läs mer under rubriken Miljöstatistik.

Viktigt med boinformation

Samtidigt är inte alltid avfallshanteringen friktionsfri. Information kring exempelvis sortering av avfall innebär ett ständigt pågående arbete för att det ska fungera bra. Här gäller det att nå och engagera så många som möjligt på ett enkelt och positivt sätt.

I broschyren Sortera dina sopor rätt visas hyresgästen på ett pedagogiskt sätt hur hen ska göra med olika sorters avfall, vad som ska slängas var och varför. Texterna är skrivna enligt principen om klarspråk.

Insamling av matavfall i flerbostadshus

Plockanalyser som Avfall Sverige gör visar att matavfall insamlat i flerbostadshus har sämre kvalitet än matavfall insamlat från villor. Andelen matavfall som sorteras ut är också generellt lägre. Varför är det så?

En ständigt återkommande frågeställning är därför hur insamling i flerbostadshus kan förbättras, både sett till mängd och kvalitet, men även vilken utvecklingspotential som finns för samarbetet mellan fastighetsägare och avfallsansvariga på kommunen. Vilken eller vilka arbetsmetoder är mest effektiva? Djupare analys och årliga rapportsammanfattningar hittar du på Avfall Sveriges webbplats.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall i bygg- och fastighetssektorn står för över 30 procent av det genererade avfallet i Sverige och utgör en stor del av resursförbrukningen. Det är därför viktigt att minimera mängden avfall och se till att det avfall som uppstår sorteras och återvinns. Läs mer om det under rubriken Rivning – hantera avfallet rätt.

Skräpplockardagar

Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är en nationell manifestation där alla kan delta.

Den är en del av Vi Håller Rent -kampanjen och engagerar tiotusentals människor som var och en deltar genom att göra något för att minska mängden skräp i våra offentliga rum.

Startskottet går den första april och aktiviteter äger rum under hela våren. Anmälan öppnar den första februari och stänger den 31 maj.

All information hittar du på Håll Sverige Rents webbplats: skrapplockardagarna.se.