Hushållens avfall

Det källsorteras mer och mer fastighetsnära, men det är inte alltid att avfallshanteringen friktionsfri. Information kring exempelvis sortering av avfall innebär ett ständigt pågående arbete för att det ska fungera bra. Här gäller det att nå och engagera så många som möjligt på ett enkelt och positivt sätt.

I broschyren Sortera dina sopor rätt visas hyresgästen på ett pedagogiskt sätt hur hen ska göra med olika sorters avfall, vad som ska slängas var och varför. Texterna är skrivna enligt principen om klarspråk.

Använd gärna det nya skyltsystemet som tagits fram i Sverige och i Norden. Det finns fritt att använda och kan laddas ner från Sverige sorterar.

Hur får man till ett bra miljörum? Ta del av Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige) och Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk (Boverket) för att få mer information och tips.

Farligt avfall

Sedan 2020 finns krav att verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska föra anteckningar och rapportera till avfallsregistret – och det finns ingen nedre gräns för mängden avfall som ska registreras.

I ett bostadsföretags verksamhet uppstår farligt avfall i förvaltningen, vid underhåll, renovering och vid nyproduktion. En del arbeten görs med egen personal medan det i andra fall används entreprenörer. I den här vägledningen skiljer vi på farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten med egen personal och farligt avfall som uppstår i verksamhet som utförs av en upphandlad entreprenör.

Det är rådigheten över det farliga avfallet som avgör vem som har anteckningsskyldighet och rapporteringsskyldighet. När farligt avfall uppstår vid arbeten utförd av bostadsbolagets egen personal har bostadsbolaget rådighet över avfallet och är därmed att se som avfallsproducent. För farligt avfall som uppstår i verksamhet som bedrivs av en entreprenör – till exempel städning, service, underhåll samt bygg och rivning – på uppdrag av ett bostadsföretag är det entreprenören som är avfallsproducent, eftersom denne har rådighet över det farliga avfallet.

Hushållen, det vill säga bostadshyresgästerna, omfattas inte av skyldigheter som rör farligt avfall som anteckningsskyldighet och dylikt. För farligt avfall som kommer från hushåll har bostadsföretaget därför ingen anteckningsskyldighet eller rapporteringsskyldighet till avfallsregistret.

I vägledningen Rapportering av farligt avfall – Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se) kan du läsa mer om hur regelverket kan tolkas för ett bostadsföretag.

Farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. En transport av farligt gods omfattar utöver förflyttning med fordon också lastning och lossning.

Exempel på farligt gods som förekommer är ett bostadsföretag: brandvarnare, diesel, bensin, eldningsolja, flytande färgrester och lösningsmedel, bekämpningsmedel, blybatterier, litiumbatterier, spillolja.

MSB har gett ut en handbok som ger information om hur regelverket tillämpas  Transport av farligt gods – Väg och järnväg 2021/2022 (msb.se)

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall i bygg- och fastighetssektorn står för över 30 procent av det genererade avfallet i Sverige och utgör en stor del av resursförbrukningen. Det är därför viktigt att minimera mängden avfall och se till att det avfall som uppstår sorteras och återvinns. Läs mer om resurs- och avfallshantering på Byggföretagens hemsida.

Skräpplockardagar

Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är en nationell manifestation där alla kan delta.

Den är en del av Vi Håller Rent -kampanjen och engagerar tiotusentals människor som var och en deltar genom att göra något för att minska mängden skräp i våra offentliga rum.

Startskottet går den första april och aktiviteter äger rum under hela våren. Anmälan öppnar den första februari och stänger den 31 maj.

All information hittar du på Håll Sverige Rents webbplats: skrapplockardagarna.se.