Sveriges Allmännytta samlar in miljöinformation från våra medlemmar. Senaste miljörapporten (Miljörapport 2021) baseras på enkätundersökning som genomfördes under hösten 2022. Se miljörapporter längst ned på sidan.

Miljöenkäten som genomfördes 2022 besvarades av 217 företag vilket ger en svarsfrekvens på 70 %. Resultatet som presenteras i den här miljörapporten kan ses som en ögonblicksbild på hur företagen arbetar med miljöfrågor.

Miljörapporten är uppdelad i fem områden:

  1. Miljöstyrning
  2. Hushållens avfall
  3. Delningstjänster och utrymmen för delningstjänster
  4. Hållbara byggnader
  5. Energi

Några intressanta resultat

Ungefär hälften av bostadsföretagen använder ett av de större kemikaliehanteringsverktyg som finns på marknaden för att hålla ordning på kemiska produkter som används i förvaltning och drift. Utifrån lagkrav på miljö och arbetsmiljö ska alla verksamheter göra en riskbedömning av kemiska produkter som används och byta ut farliga produkter mot mindre farliga. Ett verktyg för kemikaliehantering kan vara till stor hjälp.

Gällande laddinfrastruktur så är det vanligaste sättet att tillhandahålla laddpunkt för elbilar via hyresavtal. Mätning av inomhustemperatur är vanligt och finns ungefär i hälften av de svarandes bostäder. Mätningen används dock inte som underlag för debitering utan är sannolikt främst för att kunna följa och säkerställa ett gott inomhusklimat. Avseende varmvatten så sker individuell mätning och debitering (IMD) i ungefär en femtedel av de svarandes bostäder. IMD värme är fortsatt ovanligt och förekommer enbart i liten mängd bostäder.