– Det är bra att stödet nu riktas till hela landet. I dag råder stor brist på bostäder i de flesta av Sveriges kommuner. Bristen är störst i storstadsområden och på större högskoleorter som alla har en växande befolkning, men det råder bostadsbrist även på fler orter. Antalet nybyggnadsprojekt är alltför lågt. Byggandet måste öka som helhet och särskilt när det gäller hyresrätter, konstaterar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

”Stelbent rangordning”

Sveriges Allmännytta är dock kritisk mot förslaget att införa en särskild prioriteringsgrund för storstadsregionerna, vilket innebär att stödet främst riktas till smålägenheter.

– Visst behövs fler lägenheter som kan efterfrågas av ungdomar, men samtidigt behövs också större lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer. Båda dessa behov måste tillgodoses. En stelbent rangordning utifrån kriteriet flest bostäder på given yta leder till att stödet i huvudsak kommer att gå till smålägenheter, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

”Trubbig styrning”

I remissvaret framhåller Sveriges Allmännytta också att det är byggaktörerna på de lokala marknaderna och kommunerna som har bäst kunskap om behov och efterfrågan på sina orter:

”Staten bör därför avstå från att styra lägenhetsfördelningen på det trubbiga sätt som föreslås i promemorian.”

Fem procent till kommunala kontrakt

Finansdepartementet har också föreslagit att de som ansöker om investeringsstöd måste förbinda sig att erbjuda kommunen att hyra fem procent av lägenheterna. Syftet är att underlätta för personer i socialt utsatta situationer att få en bostad genom så kallade kommunala kontrakt. Det förslaget välkomnas av Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta är likaledes positiv till att stödmottagare ska förbinda sig att hyra ut minst tio procent av de nybyggda lägenheterna till personer under 27 år. Förslaget gäller dock endast projekt i storstadsregionerna.

”Det framstår som ett väldigt försiktigt förhållningssätt. Bestämmelsen borde vara möjlig att genomföra generellt”, påpekar Sveriges Allmännytta, som konstaterar att det är lika viktigt att underlätta för ungdomar att flytta hemifrån i hela landet.