Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet innefattar välbefinnande, rättvisa, inflytande, rättigheter och individens behov och handlar om att främja delaktighet och social sammanhållning.

Socialt hållbar utveckling

Utmärkande drag i ett hållbart samhälle är att människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader mellan människor. Ett hållbart samhälle klarar påfrestningar och har en förmåga att återhämta sig efter kriser samtidigt som det finns en öppenhet för förändringar. Tolerans, en uppfattning om människors lika värde, tillit mellan människor och delaktighet i samhällsutvecklingen är andra kännetecken.

Socialt hållbar utveckling handlar både om situationen idag och om de processer som formar de sociala villkoren för framtida generationer.

Globalisering, urbanisering, migration och digitalisering

Det svenska samhället förändras på ett sätt som påverkar den sociala utvecklingen. Globalisering, urbanisering, migration och digitalisering har positiva effekter men medför också påfrestningar för enskilda människor och samhället. Ojämlika levnadsvillkor, växande skillnader mellan hög- och lågutbildade, skilda värderingar och olika förmåga att ta till sig ny teknik skapar spänningar. Boendet är en av de viktigaste delarna av människors liv och bostadsföretagens agerande får därför stor betydelse för utvecklingen. Allmännyttan ska bidra till att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman.

Delstudie om socialt hållbar utveckling

Som underlag för idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 gjordes sju delstudier. Den fjärde, om socialt hållbar utveckling, fördjupar sig i ett stort antal frågor: samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, sociala hänsyn vid upphandling, socialbostäder och boinflytande. Arbetet leddes av Dan Sandén, vd vid AB Skövdebostäder.