Den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsarbetet innefattar ekonomisk tillväxt och handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. Ekonomisk hållbarhet innebär att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning.

Ekonomiskt hållbar utveckling

Här förutsätts att ett bostadsföretag genererar ett överskott som kan användas för att utveckla verksamheten och ha beredskap för framtida händelser och påfrestningar. En förändring från ett linjärt synsätt mot ett cirkulärt behövs för att ekonomin ska kunna förenas med ekologisk hållbarhet. Det innebär att resurserna nyttjas effektivt och att deras värde upprätthålls genom lång användningstid, möjlighet att reparera, återanvända och återvinna varor och material.

Ett sådant synsätt måste genomsyra såväl nyproduktion som renovering och förvaltning. Ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv ska prägla verksamheten och även de krav på avkastning som ställs på företaget.

Delstudie om ekonomiskt hållbar utveckling

Som underlag för idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 gjordes sju delstudier. Den tredje, om ekonomiskt hållbar utveckling, diskuterar bland annat frågor som livscykelekonomi, upphandling, renovering, systematisk hyressättning, balanserade ekonomiska villkor och hur allmännyttans vinster används. Arbetet leddes av Britt Johansson, vd vid Kalmarhem AB.