Den ekologiska dimensionen av hållbarhetsarbetet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra och handlar om att minska miljöpåverkan och resursförbrukning.

Ekologiskt hållbar utveckling

Den negativa miljöpåverkan och det resursslöseri som pågått de senaste decennierna är ohållbart. Kunskapen och medvetenheten om problemen har vuxit på senare tid. Såväl internationellt som nationellt har en rad initiativ tagits och överenskommelser träffats för att vända utvecklingen.

Cirkulär ekonomi

EU driver med kraft på för att minska energianvändningen i medlemsstaterna och för en cirkulär ekonomi, där värdet av olika produkter behålls så länge som möjligt inom ekonomin och när de nått slutet av sin livscykel återanvänds eller återvinns för att skapa ytterligare värde. Unionens klimatmål med sikte på år 2030 är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent jämfört med 1990 och att andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent.

Allmännyttan som förebild för ekologiskt hållbart byggande

Förutsättningen för att nå de uppsatta målen är att all verksamhet präglas av ett ansvar för klimat och miljö. Bygg- och fastighetssektorn svarar för en väsentlig del av miljöbelastningen och har ett stort ansvar men också stora möjligheter att bidra till en bättre miljö. Kraven på ekologiskt hållbart byggande och boende ökar och allmännyttan kan bli en förebild på detta område.

Delstudie om ekologiskt hållbar utveckling

Som underlag för idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 gjordes sju delstudier. Den femte, om ekologiskt hållbar utveckling, behandlar frågor om klimatpåverkan, effektivare energianvändning, nära noll-energibyggnader, miljövänligt beteende, ombyggnad, cirkulär ekonomi samt miljöhänsyn vid upphandling. Arbetet leddes av Anette Sand, vd vid AB Familjebostäder.