Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapport

I årsredovisningslagens (1995:1554) 6 kapitlet §§ 10-14 finns bestämmelserna som rör hållbarhetsrapportering. Dessa bestämmelser gäller till och med när EU:s nya direktiv för företags hållbarhetsredovisning är implementerat i svensk lagstiftning, se här

Företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning ska överskrida minst ett av nedanstående kriterier de senaste två åren:

  • Medeltalet anställda ska ha uppgått till minst 250
  • Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer är 175 miljoner.
  • Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor

Affärsmodell, väsentliga risker och policys

En hållbarhetsrapport är en rapport med information som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av dess verksamhet. Informationen ska omfatta frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

I rapporten ska företaget beskriva sin affärsmodell, väsentliga risker inom områdena samt de policys som finns för hantering av riskerna. Beskrivningen ska även omfatta uppföljning av dessa policys genom text samt presentation av centrala resultatindikatorer.

Revision sker endast i förhållande till om ovan delar finns med.