Här hittar du uppgifter om vilka ledningssystem som finns i våra medlemsföretag och kort om var du finner information om själva ledningssystemen.

Uppgifter om hur Sveriges Allmännyttas medlemmar arbetar med ledningssystem finner du bland annat i Sveriges Allmännyttas årliga miljöenkät.

Miljödiplomering Svensk Miljöbas

Den vanligaste miljödiplomeringen sker enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är en enklare variant på miljöledningssystem och kan vara lämplig för det lilla företaget som vill ha ett mindre system. Systematiken gör att det går bra att uppgradera sig till exempelvis ISO 14001.

ISO 14001:2004 - internationell standard för miljöledning

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning och är det vanligaste systemet som används. Det är relativt omfattande att föra in och passar bäst för större företag, men det finns även små företag som har ISO 14001.

ISO 14001 kan integreras till ett verksamhetssystem tillsammans med kvalitetsstandarden ISO 9001 och SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:01.

LEED - anpassat för alla typer av byggnader

LEED är det mest välkända bedömningssystemet som kan användas i projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Vanligast är närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat bedöms.

ISO 14005 - vägledning för stegvis införande av miljöledningssystem

Tanken med ISO 14005 är att underlätta för mindre företag att stegvis bygga upp ett miljöledningssystem. Det är ingen kravstandard, utan fungerar som ett komplement till ISO 14001.

EMAS - miljöledningssystem som har sin grund i en EU-förordning

EMAS är ett miljöledningssystem som har sin grund i en EU-förordning. EMAS och ISO 14001 har likvärdiga krav, men EMAS är tydligare när det gäller att göra en miljöutredning och det finns även ett krav på årlig miljöredovisning. EMAS-registrerade mindre företag kan få visst EU-stöd.

FR2000 – ett integrerat ledningssystem för mindre företag

FR2000 är ett integrerat ledningssystem anpassat för det lilla företaget. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 om kompetensförsörjning och SAM (AFS 2001:1) och Systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

BREEAM - BRE Environmental Assessment Method

Systemet används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda som till exempel energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Certifieringen finns anpassad efter svenska regler och kallas då för BREEAM-SE.

ISO 9001 - en standard för kvalitetsledning

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning. Den utgår från processerna i din organisation och har kundfokus.

ISO 26000 - en vägledning för social hållbarhet

En vägledning till företag för social hållbarhet. Till skillnad från andra ISO standarder går det inte att certifieras i det här systemet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbetsmiljöverkets föreskrift SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, är uppbyggd som en standard och är certifierbar.

Allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger ut SRVFS 2004:3 Allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete. Det är uppbyggt som ett ledningssystem för brandskydd. Finns det redan ett lednings- eller kvalitetsledningssystem i företaget kan det systematiska brandskyddsarbetet integreras med det.