Våra medlemsföretag stöttar idrottsföreningar, fritids-, kultur- och ungdomsverksamhet, till exempel genom att bidra med lokaler eller genom olika aktiviteter som läxhjälp och sommarjobb. Flera företag gör också satsningar för att få ut arbetslösa hyresgäster på arbetsmarknaden. Underhåll av såväl fastigheterna som bostadsområdet och olika former av trygghetsskapande åtgärder skapar trivsel, minskar risken för skadegörelse och bidrar till ökad trygghet.

Sveriges Allmännytta driver återkommande projekt och arbetar för att hitta bättre metoder för att jobba med områden som har socioekonomiska utmaningar. Ett exempel är Allmännyttans innovationslabb (2018–2019) där vi på fyra orter testade och utvecklade nya arbetssätt för att förbättra integration och social hållbarhet.

 

Vi känner området och människorna. Vi finns här dygnet runt. Det ger ökad trygghet.

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag finns i bostadsområdena dygnet runt, året om och arbetar på många olika sätt för att öka tryggheten i sina bostadsområden. Det är allt från trygghetsjour, välskötta gårdsmiljöer och trapphus, god belysning och en väl fungerande sophantering och återvinning. Många av dem har också olika samarbeten med lokala föreningar och anordnar aktiviteter för hyresgästerna. Det lönar sig att engagera hyresgästerna, inte minst för att de är ambassadörer för sitt område. Om de är stolta över sitt område och mår bra av bo där, då är det också tryggt.

Inspiration

Vi samverkar med föreningar, skola, polis, socialtjänst och många andra samhällsaktörer. Det ger ökad trygghet.

Allmännyttan kan göra mycket, men inte allt. Nyckeln till framgång ligger i samverkan mellan samhällets alla aktörer – kommun, näringsliv, myndigheter, de boende, föreningar –   och att det finns en gemensam strategi. Med ett långsiktigt arbete kan utvecklingen i socioekonomiskt utsatta områden vändas och tryggheten öka. Ett tydligt exempel är Gårdsten i Göteborg, som tagits bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det har tagit tid och kostat mycket pengar, men ett långsiktigt och målmedvetet arbete har gett resultat.

Sverige Allmännytta anser att det också finns stora möjligheter i att jobba mer med fastighetsägarföreningar, så kallade BID (Business Improvement District). Där samverkar privata och offentliga aktörer för att skapa en positiv utveckling i stadsdelarna. Även andra samverkansformer bidrar till tryggare områden, som effektiv samordning för trygghet.

Vill du veta mer?

Inspiration

Vi arbetar för att bostadsområdet ska vara helt, rent och snyggt. Det skapar trygghet.

Att underhålla fastigheter och bostadsområden är a och o för att skapa trivsamma och trygga områden. En god skötsel av utemiljön, reparationer när något är trasigt, välstädade trapphus och  välskötta gårdsmiljöer och trapphus, god belysning och en väl fungerande sophantering och återvinning bidrar till detta.

Allmännyttan har ett ansvar och ett intresse för att göra sociala investeringar, det vill säga åtgärder för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem, för att skapa trygga och trevliga områden för de boende. Det kan handla både om fysiska förändringar, som beskrivs ovan, och sociala insatser, som fler offentliga verksamheter och mötesplatser. Här är uppföljning viktigt för att säkerställa att satsningarna ger resultat, exempelvis genom kundenkäter och trygghetsmätningar.

Inspiration

Vad kan du som politiker göra för att vi ska kunna fortsätta skapa trygga bostadsområden?

Hemmet är varje människas nav och det ska vara en trygg punkt för alla. Att se till att alla bostadsområden är trygga är en del av en socialt hållbar bostadspolitik byggd på bostäder för alla. Allmännyttan vill fortsätta bidra genom sitt bostadssociala ansvar och genom satsningar på trygghetsskapande åtgärder. Du kan du bidra genom att ge oss förutsättningarna för det.

 Som politiker kan du bidra:

 På kommunal nivå

  • verka för ökad samverkan mellan fastighetsägare, kommun, näringsliv, myndigheter, de boende och föreningar.
  • verka för bättre kommunal service och mötesplatser i alla stadsdelar
  • verka för en blandning av upplåtelseformer i alla stadsdelar

På nationell nivå

  • utveckla den generella bostadspolitiken genom att komplettera med åtgärder som underlättar för hushåll som har svårt att efterfråga bostäder på marknadens villkor.
  • verka för att offentlig service upprätthålls i bostadsområden.
  • verka för ökad samverkan mellan statliga och kommunala organ runt om i Sverige.
Fem poddar om trygghet i bostadsområden

Frågan om hur tryggheten kan ökas i bostadsområdena blir allt aktuellare. Här har vi samlat fem poddar från Radio Allmännyttan där vd:ar, polis, experter och förvaltningsansvariga intervjuas om allt från det dagliga praktiska arbetet ute i bostadsområdena till problembilden i stort. Bara att lyssna och inspireras!

Fem poddar om trygghet i bostadsområden

Material att dela på sociala medier

Klicka på valfri bild nedan för bild i storlek 1200 x 675 px.