Sveriges Allmännytta är formad som en linjeorganisation med tre enheter som har fokus på medlemsföretagens verksamhet; Ekonomi & juridik, Fastighet & hållbarhet och Allmännyttan Akademi. Samt enheter för kommunikation, verksamhetsstöd och en vd-stab.

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av enhetscheferna, vd-assistent och vd.

Namn Titel
Anders Nordstrand Vd
Anna Cederlöf Vd-assistent
Hanna Larsson Stabschef
Anette Tredal Chef Allmännyttan Akademi
Annika Rapp Chef Administration
Desirée Morast Chef Fastighet & Hållbarhet
Linda Ryttlefors Tf Chef Kommunikation
Petra Andersson Hallberg Chef Ekonomi & juridik
Kongressen

Kongressen är Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer Sveriges Allmännyttas styrelse och revisorer på fyra år.

Är du nyfiken på den senaste kongressen? allmannyttanskongress.se

Styrelsen

Kongressen väljer Sveriges Allmännyttas styrelse och revisorer på fyra år. Styrelsen har elva ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Styrelsen ger i sin tur uppdrag åt ett tjänstemannakansli att bedriva verksamhet som främjar medlemmarnas intressen. Det arbetet leds av Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand.

Ordinarie ledamöter

Namn (parti) Ort Roll
Johan Löfstrand (S) Linköping Ordförande
Maria-Elsa Salvo (S) Stockholm
Fredrik Rönning (S) Smedjebacken
Aslan Akbas (S) Göteborg
Elisabeth Norman (C) Enköping 1:a vice ordförande
Clara Lindblom (V) Stockholm
Carin Ramneskär (M) Uddevalla 2:a vice ordförande
Leif Lundgren (M) Umeå
Christopher Larsson (SD) Karlskrona
Roger Hedlund (SD) Gävle
Samuel Stensgård (KD) Västerås

Ersättare
Eva Ballovare (S), Älmhult
Mats Andersson (S), Sundbyberg
Ellinor Söderlund (S), Kalix
Per-Åke Fredriksson (L), Gävle
Fabian Sjöberg (M), Östhammar
Magnus Olsson (M), Olofström
Terje Skaarnes (SD), Munkedal

Principen är att både ordinarie ledamöter och ersättare deltar i alla sammanträden.

Revisorer, ordinarie
Ingrid Lennerwald (S), Eslöv
Cecilia Forss (M), Uppsala

Ersättare
Eva Sonidsson (S), Örnsköldsvik
Eva Alriksson (M), Gällivare

Auktoriserade revisorer
Fredrik Sjölander, KPMG, ordinarie
Anna Landerholm Granberg, KPMG, ersättare

Vd-rådet

Vd-rådet består av 14 verkställande direktörer. Dessa utses av övriga vd:ar vid sex regionala vd-träffar runtom i landet. Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag. Deltagarna arbetar i rådet under två år.

Vd-rådet arbetar rådgivande gentemot Sveriges Allmännyttas vd och sammanträder i regel kort tid innan Sveriges Allmännyttas styrelsemöten, vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas.

Rådet utgör också Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

Ledamöter i vd-rådet

Samarbeten

Sveriges Allmännytta är representerat i ett antal partssammansatta organ, till exempel Hyresmarknadskommittén. Det är ett kontaktorgan mellan Sveriges Allmännytta och Hyresgästernas Riksförbund, där bland annat hyrestvister behandlas.

Sveriges Allmännytta är också representerat i ett antal kommittéer och arbetsgrupper inom till exempel forskning och utveckling samt i olika rådgivande organ.

HBV, Husbyggnadsvaror, är medlemsföretagens gemensamma inköpsföretag. Genom centrala inköp kan medlemsföretagen påverka priser, kvalitet och service.

Sveriges Allmännytta är medlem i FASTIGO, en arbetsgivarorganisation för kommunala, kooperativa bostadsföretag och privata fastighetsbolag, entreprenörer och bostadsrättsföreningar.

Sveriges Allmännytta är även medlem i den nordiska bostadsorganisationen NBO och den europeiska intresseorganisationen Housing Europe.