Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Den tidigare lagen kom 1992. Mycket är oförändrat, men en del bestämmelser har förtydligats och ändrats enligt gällande praxis och den nya lagen har ett mer uttalat rättighetsperspektiv för den enskilde. Bidraget ska liksom tidigare användas till anpassning av bostäder för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Det är kommunerna som ansvarar för bidragen.

Stora och små anpassningar

Anpassningarna kan handla om att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Men de kan också avse betydligt större insatser, exempelvis hos en familj som har ett barn med funktionsnedsättning. Bostadsanpassningar är en viktig möjlighet för många olika individer som har eller får funktionsnedsättningar. En ansökan görs till kommunen där en handläggare bistår den enskilde med beställning, genomförande och kontakter med berörda fastighetsägare.

Boverket är ansvarig myndighet

Boverkets webbplats finns en webbaserad vägledning om bostadsanpassningsbidraget. Där hittar du också nyheter och information om rättsfall som påverkar hanteringen.

 Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag i hyreslägenhet

  • Bostadsanpassningsbidrag ska lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag ska endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara fungerande.
  • Ägare till hyresfastigheter ska lämna sitt medgivande till anpassningsåtgärderna. En fastighetsägare kan alltså neka en åtgärd.
  • Fastighetsägaren måste också lämna medgivande till att ersättning för återställning inte kommer krävas av den enskilde. Fastighetsägaren kan istället söka återställningsbidrag för detta.

Hyreslagens bestämmelser

En bostadshyresgäst har enligt 12 kap. 24 a § jordabalken, JB, rätt att på egen bekostnad måla, tapetsera och göra andra jämförliga åtgärder utan att först få hyresvärdens godkännande. Detta gäller under förutsättning att lägenhetens bruksvärde inte minskar på grund av åtgärderna. Att anpassa en lägenhet innebär i regel en mer genomgripande åtgärd. Fastighetsägarens intressen tillgodoses genom att anpassningsåtgärderna måste medges.

Återställningsbidrag

En fastighetsägare till flerbostads kan få bidrag till kostnader för att återställa lägenheter som anpassats med stöd av lagen. Detta är en viktig förutsättning för att fastighetsägare ska ge ett medgivande till en bostadsanpassning.

Bestämmelserna om återställningsbidrag finns i 12 – 14 §§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag . Villkoren är:

  1. Återställningen avser en åtgärd som utförts med stöd av lagen (även tidigare gällande lag omfattas)
  2. Anpassningsåtgärderna pga. ändrade förhållanden inte längre används och den är till nackdel för andra boende.

I den nya lagen finns ingen nedre beloppsgräns för ansökan om återställningsbidrag vilket är en skillnad mot tidigare lag.

Nya lagen om bostadsanpassningsbidrag - Sveriges Allmännyttas kommentarer

Lagen om bostadsanpassningsbidrag är en rättighetslagstiftning. Syftet är att möjliggöra anpassningar i bostäder och fastigheter med utgångspunkt för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Denna grundläggande inriktning gäller även i fortsättningen. Bidraget lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i, och i anslutning till, en bostad.

Den enskildes rättigheter tydliggörs bättre jämfört med dagens lag om bostadsanpassningsbidrag. En del som tidigare endast framgått av praxis har införts i lagen. Ett exempel är byte av bostad. De innebär att den enskilde lättare ska kunna förutse om man kan få ett bostadsanpassningsbidrag. Ett bostadsanpassningsbidrag ska inte ges om den nya bostaden är klart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Kommunen får ett ansvar för att genomföra anpassningsåtgärderna. Det motsvarar vad som redan gäller idag enligt praxis. Många personer klarar inte av att hantera beställningar och relationer med entreprenörer. Kommunerna har hittills använt fullmakter för att bistå den enskilde, vilket de nu alltså inte längre behöver. Den enskilde har också rätt till reparationer av den utrustning och anpassningar som gjorts. Kommunen kan handlägga även sådana ärenden.

Bostadsbidraget kan liksom hittills också ges som ett kontantbidrag.

Om den sökande och kommunen är överens om detta får bidraget lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas. Detta kan till exempel vara en trapphushiss.

Fastighetsägare får möjlighet att överta rätten till ett bostadsanpassningsbidrag Det förutsätter att kommunen beviljat ett kontantbidrag, att den enskilde medger det och att fastighetsägaren åtar sig att utföra åtgärderna. Fastighetsägaren kan då genomföra permanenta installationer som kan bli en del av fastigheten till exempel öppningsautomatik, utomhusförråd för rullatorer eller delfinansiering av annan nivåutjämning i entréer än metallramper. Enligt de gamla bestämmelserna var det den enskilde som var ägare till sådana anpassningar och som också hade ansvaret för reparationer. Denna ordning har skapat en del förvaltningsproblem och förvirring, framförallt när något upphört att fungera. Fastighetsägaren ska dock inte få ett återställningsbidrag, och inte heller bidrag till reparationer, i de fall där äganderätten till anpassningar har övertagits.

Bestämmelserna om återställningsbidrag har förtydligats. Enligt Lagstiftaren anser att det är angeläget att fastighetsägarna så långt möjligt kompenseras för kostnader vid framtida återställning eftersom det kan öka viljan att ge ett medgivande till en bostadsanpassning.

Idag utgör bidrag för återställning endast cirka en procent av den totala kostnaden för bostadsanpassningar. Om anpassningen inte är till direkt men för andra hyresgäster i fastigheten, eller för en ny hyresgäst i den anpassade lägenheten, ska ett återställningsbidrag dock inte lämnas i fortsättningen heller.

Regeringen har bedömt att kommunernas kostnad för återställningsbidrag inte kommer överstiga 2 250 000 kronor. Men kommunerna svarade i en enkät som Boverket gjorde 2013 att deras kostnader för återställningsbidrag uppgick till 7 400 000 kronor.  Detta gällde för 1040 sådana ärenden. 268 kommuner besvarade enkäten.  Den gjordes inom ramen för Boverkets uppföljning av den förra lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Några sammanfattande punkter

  • Kravet på att kostnaderna för en återställning måste vara mer än 5000 kronor är borttaget.
  • Återställningsbidrag ska kunna lämnas för fler åtgärder än enbart borttagande av en anordning, till exempel för att spackla igen hål i väggar och måla över detta. Bidraget ska täcka hela kostnaden för återställandet.
  • Återställningsbidraget kan användas för demontering och borttransport av installationer även i de fall när en hyresgäst, som var formell ägare till anpassningarna, flyttat från fastigheten men anpassningarna finns kvar.

Bostadsanpassningsbidrag i biståndsbedömt trygghetsboende
Den 19 juni 2018 lade regeringen fram en proposition om biståndsbedömt trygghetsboende. Denna boendeform är avsedd för äldre personer som behöver stöd och hjälp och lättåtkomlig service i boendet. Lagen ska träda i kraft i april 2019.

I de fall då det behövs ska kommunerna kunna ge ett bostadsanpassningsbidrag för att göra individuella anpassningar i bostäder och fastigheter.  Det är inte fråga om en särskilt boende med heldygnsomsorg, det vill säga vård- och omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen. I sådana fall ska vårdgivaren ansvara för att anpassa boendet, efter den 1 juli 2018 kan det inte längre ske med bostadsanpassningsbidrag.