Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget ska  användas till anpassning av bostäder för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Det är kommunerna som ansvarar för bidragen.

Stora och små anpassningar

Anpassningarna kan handla om att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Men de kan också avse betydligt större insatser, exempelvis hos en familj som har ett barn med funktionsnedsättning. Bostadsanpassningar är en viktig möjlighet för många olika individer som har eller får funktionsnedsättningar. En ansökan görs till kommunen där en handläggare bistår den enskilde med beställning, genomförande och kontakter med berörda fastighetsägare.

Boverket är ansvarig myndighet

Boverkets webbplats finns en webbaserad vägledning om bostadsanpassningsbidraget. Där hittar du också nyheter och information om rättsfall som påverkar hanteringen.

 Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag i hyreslägenhet

  • Bostadsanpassningsbidrag ska lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag ska endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara fungerande.
  • Det är den sökande som äger bostadsanpassningen. Fastighetsägaren har möjlighet att överta bostadsanpassningsbidraget efter överenskommelse med den sökande och kommunen. I sådana fall är det fastighetsägaren som äger bostadsanpassningen, och kan då inte söka återställningsbidrag för åtgärden.
  • Ägare till hyresfastigheter ska lämna sitt medgivande till anpassningsåtgärderna. En fastighetsägare kan alltså neka en åtgärd.
  • Fastighetsägaren måste också lämna medgivande till att ersättning för återställning inte kommer krävas av den enskilde. Fastighetsägaren kan istället söka återställningsbidrag för detta.

Hyreslagens bestämmelser

En bostadshyresgäst har enligt 12 kap. 24 a § jordabalken, JB, rätt att på egen bekostnad måla, tapetsera och göra andra jämförliga åtgärder utan att först få hyresvärdens godkännande. Detta gäller under förutsättning att lägenhetens bruksvärde inte minskar på grund av åtgärderna. Att anpassa en lägenhet innebär i regel en mer genomgripande åtgärd. Fastighetsägarens intressen tillgodoses genom att anpassningsåtgärderna måste medges.

Återställningsbidrag

En fastighetsägare till flerbostads kan få bidrag till kostnader för att återställa lägenheter som anpassats med stöd av lagen. Detta är en viktig förutsättning för att fastighetsägare ska ge ett medgivande till en bostadsanpassning.

Bestämmelserna om återställningsbidrag finns i 12 – 14 §§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag . Villkoren är att:

  1. Återställningen avser en åtgärd som utförts med stöd av lagen
  2. Anpassningsåtgärderna inte längre används på grund av  ändrade förhållanden, och att de är till nackdel för andra boende.

Det finns ingen nedre beloppsgräns för ansökan om återställningsbidrag.