Möjlighet att påverka

Många människor väljer att bo i hyresrätt för att det är ett bekymmersfritt boende där man slipper eget ansvar för service och underhåll. Andra hyresgäster vill verkligen vara med och påverka sitt boende och är också beredda att ta ansvar.

Det behövs olika kanaler och arbetssätt för att både enskilda hyresgäster och grupper ska få möjlighet att påverka. Flera bostadsföretag har särskilda boendeinflytandeavtal med Hyresgästföreningen, som bistår hyresgästerna med att påverka. Föreningen kan också organisera aktiviteter i ett bostadsområde. Andra företag har särskilda medarbetare som arbetar som boutvecklare eller som kombinerar arbete med fastighetsskötsel med att organisera aktiviteter tillsammans med de boende.

Att hyresgästerna lär känna varandra skapar bättre trivsel och trygghet i området. Detta är en viktig anledning till att arbeta med inflytande och aktiviteter, oavsett vilka modeller bostadsföretaget väljer.

Boinflytande enligt Allbolagen

Lagen anger att hyresgästerna i allmännyttiga bostadsföretag ska ha möjligheter till boinflytande. Modeller för hur det kan gå till har utvecklats under lång tid. Inflytandet sker på olika sätt; genom att hyresgästerna kan påverka lägenhetsunderhållet, genom att delta i bomöten eller samråd inför underhålls- och förbättringsåtgärder. Självförvaltning är en möjlighet att både ta hand om viss förvaltning och få en hyresrabatt, men är för dagen inte så vanligt. I gemenskapsboenden kan inflytandet sägas ingå i boendeformen.

Inflytande på olika nivåer

Boinflytandet sker på tre olika nivåer.

Inflytande i den egna bostaden och boendet

Ett vardagligt exempel är de kundundersökningar som många företag gör. Hyresgästerna kan ge både positiva och negativa svar på frågor som ställs, vilket i båda fallen ger signaler till bostadsföretaget och underlag för vägval och åtgärder.

Flera bostadsföretag har system där hyresgästen kan påverka tidsperioderna för lägenhetsunderhållet och vad som ska göras. Detta är kopplat till hyresrabatter eller att hyresgästen väljer att betala för underhåll som görs tidigare än planerat.

En väsentlig möjlighet till inflytande är att hyresgästen kan välja mellan olika upprustningsnivåer i samband med renovering. Sigtunahem har tagit fram en modell som flera bolag följer. Upprustningarna görs med, oftast, tre olika nivåer som ger olika stora hyreshöjningar. I den minst omfattande renoveringen görs de tekniskt nödvändiga åtgärderna, vilket ger den lägsta hyreshöjningen. I de två andra nivåerna kan man välja att få en mer omfattande upprustning, vilket också ger en större hyreshöjning.

Inflytande i bostadsområdet

Ett exempel är att en grupp av hyresgäster kan påverka underhållsinsatser och åtgärder i utemiljöerna. Det kan handla om att få en grillplats eller att växtligheten gallras och belysningen förbättras. Föräldrar med små barn vill ha bra lekplatser, de lite större barnen behöver andra möjligheter för att kunna vara ute och röra på sig i bostadsområdet. Äldre hyresgäster kan lämna lägenheten och sätta sig på en trevlig uteplats. Inflytandet handlar om att i samråd med bostadsföretaget diskutera vad som ska göras och också påverka prioriteringarna. Detta påverkar företagets underhållsbudget och hyresutvecklingen.

Inflytande på företagsnivå

En del bostadsföretag har hyresgästrepresentanter i sina styrelser eller har tillsatt en särskild grupp som bostadsföretagets ledning frågar till råds eller som får tycka till innan de fattar beslut.