Utvecklingen av olika boendealternativ ökar valmöjligheterna och därmed äldre hushålls rörlighet på den lokala bostadsmarknaden.

Kommunernas långsiktiga planering och strategiutveckling har stor betydelse för hur både de egna bostadsföretagen och andra fastighetsägare kan styra sin planering och verksamhetsutveckling.

Boendeplaneringen är ett viktigt strategiskt verktyg

Flera kommuner utformar planerna med ett särskilt fokus på äldres behov. Begreppen boendeplanering och  bostadsförsörjningsplanering avser samma process.  Möjligen ger det förstnämnda begreppet något större fokus på att den befintliga miljön och bebyggelsen utvecklas och kompletteras.

Exempel från kommunerna

I flera fall tillämpar kommunerna olika typer av dialoger med intressenter/seniorer. De använder aktiva metoder för att få underlag och för att ge berörda möjligheter att påverka planeringen. Här följer några exempel.

Arboga kommun

Arboga kommun har ca 13 850 invånare. Arbogabostäder AB har cirka 400 lägenheter. I den här kommunen har de privata fastighetsägarna en stor roll i bostadsförsörjningen. Kommunen har arbetat aktivt med boendeplaneringen och i en plan som togs fram 2011 fördjupades samarbetet mellan kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen.

Arbogas boendeplan består av tre delar:

  • Ett planeringsunderlag med olika fakta
  • En behovs- och marknadsundersökning
  • Ett dokument om de politiskt antagna riktlinjerna

Läs mer på Arboga kommuns webbplats under Boendeplanering.

Mönsterås kommun

Mönsterås ligger norr Kalmar och har cirka 13000 invånare. Mönsterås Bostäder AB har cirka 1300 lägenheter. Arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan påbörjades 2012. Dialoger genomfördes med ungdomar, barnfamiljer och seniorer.  Kommunen hade också ett nära samarbete med pensionärsorganisationen SPF. Citat från gällande plan:

”Dialogen med de äldre har skett i studiecirkelform för att tillsammans processa fram vilket boende seniorer önskar, var det ska byggas och vilka kostnader som kan accepteras. Framförallt har önskemål om centrumnära bostäder med närhet till service framkommit. Andra viktiga faktorer är bland annat närmiljöns utformning, trygghet och prisläget. Dialogen med de äldre har skett i studiecirkelform för att tillsammans processa fram vilket boende seniorer önskar, var det ska byggas och vilka kostnader som kan accepteras. Förutom studiecirklar har även föreläsningar om framtidens boende för äldre, tekniska hjälpmedel med mera anordnats. Som ett resultat av det intresse som väckts av seniorer i kommunen har förslag på nybyggnation av seniorbostäder i kommunens fem
tätorter tagits fram.”

Mönsterås kommuns webbplats hittar du mer om deras bostadsförsörjningsprogram.

Mönsterås Bostäder har nyproducerat med allmännyttans Kombohus i form av ett seniorboende, centralt i samhället.

Tierps kommun

Tierps kommun har drygt 20 300 invånare. AB Tierpsbyggen har cirka 1800 lägenheter, fördelade på tolv olika orter. Kommunens beredning för tillväxt och samhällsbyggande inledde under 2011-2012 ett arbete med att ta fram en bostadsförsörjningsplan. Lite extra fokus las på bostadsbehoven för äldre.

Arbetet inleddes med en förstudie. Inom ramen för denna genomfördes ett flertal dialogcaféer för att få engagemang och synpunkter från berörda invånare. Med den modell kommunen har för den politiska styrningen så genomfördes också en utbildning i metodiken för politiker och tjänstemän.

Bostadsförsörjningsplanen för 2013-2025 hittar du på Tierp kommuns webbplats.

Umeå kommun

Umeå kommun har cirka 123 00 invånare. AB Bostaden i Umeå har cirka 15 700 lägenheter. Rapporten ”Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov” gavs ut i november 2011. Inom ramen för den planeringen genomförde kommunen genomförde en tillgänglighetsinventering av fastighetsbeståndet i alla stads- och kommundelar.

Tillgängligheten beskrivs i tre kategorier; rullstolstillgänglighet, rollatortillgänglighet och ej tillgängligt. Det gjordes även en prognos över äldreutvecklingen och inventerade befintlig service. Stadsledningskontorets utvecklingsavdelning svarade för genomförandet. I styrgruppen ingick bland andra AB Bostadens vd. Rapporten i sin helhet hittar du på Umeå kommuns webbplats, i listan över äldre rapporter (2011).