Placeholder

Ramavtalet löper under sex år och ger medlemsföretag i Sveriges Allmännytta möjlighet att avropa nyckelfärdiga lägenheter i flerbostadshus utifrån företagens egna behov.

– I stället för att upphandla hus har vi ställt krav på ett byggsystem som ger beställaren möjlighet att själv sätta ihop det hus som behövs utifrån en prissättning per lägenhet och storlek per kvadratmeter, säger Sofia Heintz.

Att Kombohusen bygger på ett standardiserat byggandet betyder inte att husen behöver se exakt likadana ut.

– I vårt nya ramavtal finns stora möjligheter att variera utseende och funktion. Det är mer som ett byggsystem än ett typhus.

Byggsystem som lego

Hon liknar byggsystemet vid chassit i en bil som sedan kläs med olika delar.

– Man börjar med en plattform, sedan lägger du på trapphus, hissar och lägenheter i olika storlekar. När du plockat ihop klossarna i ditt system lägger du på en fasad och väljer färg, material, fönstersättning, balkonger och tak. Sist anpassar man bottenvåningen beroende på hur marken ser ut. Det är som ett system med legoklossar.

Så här kan man bygga ihop ett Kombohus Bo Punkt (se kort film ovan.)

Klimatberäknade

Husens klimatpåverkan har räknats fram utifrån vägledningen för klimatkrav i byggnation, som arbetats fram i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Allmännytta, miljöinstitutet IVL och Kommuninvest (anges i kilo koldioxid per bruttoarea i tabellen nedan).

Fler nyheter i avtalet:

  • Priset beräknas per lägenhet i stället för per hus.
  • Ingen rangordning i avtalet, i stället finns en fördelningsnyckel utifrån energi-, klimat- eller utformningskrav.

Vad kostar det att använda ramavtalet?

Sveriges Allmännytta tar ut en avgift för nyttjandet. Grundpriset för Kombohus Punkt är 20 000 kronor (exklusive moms). Sedan tillkommer en avgift på 2 500 kronor per lägenhet. Avgiften överskrider dock aldrig 145 000 kronor per projekt (ett takbelopp motsvarande 50 lägenheter).

Prislista för själva huset finns bland länkarna (kräver inloggning).

Tillägg och optioner

Vad kostar det om vi vill ha inglasade balkonger? Entréparti i ek? Extra cykelbod på gården och laddplatser för elbil? Finns det möjlighet till gröna sedumtak och solceller? Titta i listan över optioner från respektive leverantör (bland länkarna nederst).

Leverantörer för Kombohus Punkt

Bo Punkt – JSB

2–8 våningar. Stora möjligheter att variera fasadens uttryck. Material i trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts och färgen kan väljas valfritt från hela NCS-skalan. Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Tetris Punkt – Lindbäcks

Träfasad med stommmar i trä sänker klimatpåverkan. Flexibelt byggsystem i upp till 8 våningar.

Vilket hus är bäst?

Det beror helt på vilken aspekt som är viktigast i just din kommun och i det aktuella byggprojektet. Energieffektivitet, låg klimatpåverkan, att huset kan levereras snabbt eller att utformningen kan anpassas för den tilltänkta tomten? Se i tabellerna nedan hur leverantörerna rangordnas ur olika aspekter.

Rangordningen kan justeras vid den årliga utvärderingen av fördelningsnycklarna om leverantörerna under året har gjort förbättringar i sina byggsystem.

Utvärdering gjordes den 15 juni där JSB var den leverantör som valde att uppdatera och förbättra sitt byggsystem. De har lämnat in nya handlingar med en uppdaterad stomme som både är med klimatförbättrad betong och mer prefabricerad vilket ger en kortare leveranstid.

 Klimatberäkning

Rang

kg koldioxid per BTA

 Tetris Punkt (Lindbäcks) 1 96
 Bo Punkt (JSB) 2 134

 Energiprestanda 

Rang 

Förbrukning kWh/kvm

 Bo Punkt (JSB) 1 40,4
 Tetris Punkt (Lindbäcks) 2 58​

 Leveranstid

Rang

Tid för leverans

 Bo Punkt (JSB) 1 9
 Tetris Punkt (Lindbäcks) 2 10

Om det viktigaste är hur väl huset passar in på platsen kan en annan modell användas, där förhållandet mellan pris och kvalitet avgör vilket anbud som är bäst:

 Kvalitet

Yttre form

Materialval

 Till exempel Husets form, höjd och längd i förhållande till tomten Material i stomme och fasad i förhållande till detaljplan

Detta kallas utvärderingsmodell vid förnyad konkurrensutsättning och handlar om att optimera byggrätten. Man bedömer antingen utifrån yttre form eller materialval (till exempel om det finns en policy om att premiera trähus).

Kriteriet kvalitet ska bedömas av en grupp med 4–5 personer från bostadsföretaget samt minst en person med arkitektonisk fackkunskap (exempelvis stadsarkitekten).

Hur poängsättning och annat går till i denna modell finns i en manual som du hittar under fliken stöd, verktyg och tjänster. Där finns också mer om alla steg i beställa ett Kombohus och de dokument som behövs.