Placeholder

Ramavtalet för Kombohus Lamell löper under sex år, till den 31 maj 2026, och ger medlemsföretag i Sveriges Allmännytta möjlighet att avropa nyckelfärdiga lägenheter i flerbostadshus utifrån företagens egna behov.

Unik modell för avrop

Medlemsföretagen har möjlighet att välja avrop hos de olika leverantörerna genom en unik avropsmodell, med stor variation av utformning och gestaltning.

Husen levereras med bra energiprestanda samt möjlighet att välja hus utifrån krav på lägst klimatpåverkan. Klimatberäkning ligger med som baskrav i alla hus.

Vad kostar det att använda ramavtalet?

Sveriges Allmännytta tar ut en avgift för nyttjandet. Grundpriset för Kombohus Lamell är 20 000 kronor. Sedan tillkommer en avgift på 2 500 kronor per lägenhet. Avgiften överskrider dock aldrig 145 000 kronor per projekt (ett takbelopp motsvarande 50 lägenheter). Alla priser är exklusive moms.

Prislista för själva huset finns bland länkarna (kräver inloggning).

Tillägg och optioner

Vad kostar det om vi vill ha inglasade balkonger? Entréparti i ek? Extra cykelbod på gården och laddplatser för elbil? Finns det möjlighet till gröna sedumtak och solceller? Titta i listan för optioner från respektive leverantör (bland länkarna nederst).

Nyheter i ramavtalet jämför med tidigare ramavtal:

  • byggsystem som ger beställaren möjlighet att själv sätta ihop det hus som behövs
  • större valmöjlighet i sammansättning av lägenheter
  • priset beräknas per lägenhet i stället för per hus
  • större flexibilitet i val av material, färg och form för tak och fasader
  • ingen rangordning i avtalet, i stället en fördelningsnyckel utifrån energi-, klimat- eller utformningskrav

Vinnarna i den upphandlingen presenterades vid lanseringen i ett livesänt webbinarium.

Leverantörer Allmännyttans Kombohus Lamell

Kombohus Bo Lamell – JSB

Smalhus i 2–5 våningar. Lägenheter i 1–4 rum och kök. Stora möjligheter att variera sammansättning av lägenhetstyper. Sadeltak med beklädnad av papp, betong, tegel eller plåt.

Kombohus Tetris Lamell – Lindbäcks

Träfasad och stommar i trä ger lägre klimatpåverkan. Flexibelt byggsystem. Egen fabrik.

Kombohus Lamell Unihouse

Flexibelt byggsystem i 2–6 våningar. Tillverkas i egen fabrik i Polen. Fick högst betyg i utvärderingen på kriteriet snabb leveranstid. Möjlighet att välja olika utföranden på tak, fasader och balkonger.

Vilket hus är bäst?

Det beror helt på vilken aspekt som är viktigast i just din kommun och i det aktuella byggprojektet. Energieffektivitet, låg klimatpåverkan, att huset kan levereras snabbt eller att utformningen kan anpassas för den tilltänkta tomten? Se i tabellerna nedan hur leverantörerna rangordnas ur olika aspekter.

 Klimatberäkning

 Rang

kg koldioxid per BTA

 Tetris Lamell (Lindbäcks) nr 1 107
 Unihouse Lamell nr 2 123
 Bo Lamell (JSB) nr 3 135

 

 Energiprestanda

Rang

Förbrukning kWh/kvm

 Unihouse Lamell nr 1 47
 Bo Lamell (JSB) nr 2 51
 Tetris Lamell (Lindbäcks) nr 3 53

 

Rangordningen kan justeras vid den årliga utvärderingen av fördelningsnycklarna om leverantörerna under året har gjort förbättringar i sina byggsystem.

Den senaste utvärderingen gjordes den 15 juni 2022 där JSB var den leverantör som valde att uppdatera och förbättra sitt byggsystem. JSB lämnade då in nya handlingar med en uppdaterad stomme som både har klimatförbättrad betong och är mer prefabricerad, vilket ger en kortare leveranstid.

Fördelningsnyckeln och därmed rangordningen för leveranstid ändrades då så att JSB:s lamellhus nu är nummer 1.

 Leveranstid

Rang

Tid för leverans

  Bo Lamell (JSB) nr 1 5,5 månader
  Unihouse Kombo Lamell nr 2 6 månader
 Tetris Lamell (Lindbäcks) nr 3 8 månader

Om det viktigaste är hur väl huset passar in på platsen kan en annan modell användas, där förhållandet mellan pris och kvalitet avgör vilket anbud som är bäst:

 Kvalitet

Yttre form

Materialval

 Till exempel Husets form, höjd och längd i förhållande till tomten Material i stomme och fasad i förhållande till detaljplan

Detta kallas utvärderingsmodell vid förnyad konkurrensutsättning och handlar om att optimera byggrätten. Man bedömer antingen utifrån yttre form eller materialval (till exempel om det finns en policy om att premiera trähus).

Kriteriet kvalitet ska bedömas av en grupp med 4–5 personer från bostadsföretaget samt minst en person med arkitektonisk fackkunskap (exempelvis stadsarkitekten).

Hur poängsättning och annat går till i denna modell finns i en manual som du hittar under fliken stöd, verktyg och tjänster. Där finns också mer om alla steg i beställa ett Kombohus och de dokument som behövs.