Placeholder

I den första fasen har ett problem identifierats i verksamheten och man planerar för en lösning till det. När detta är gjort inleds andra fasen där lösningen genomförs. I tredje fasen så studeras effekterna av den lösning som man tillämpat och i den sista fasen så agerar man.

Planera

Planeringen innebär att kartlägga förutsättningarna, sätta mål och identifiera möjligheter.

Energikartläggning utgör grunden

För att kunna arbeta systematiskt med energifrågorna är det viktigt att få koll på nuläge och förutsättningar. En energikartläggning är grunden i ett systematiskt energieffektiviseringsarbete som resulterar i ett bra beslutsunderlag för vidare arbete. Kartläggningen kommer att visa hur mycket energi som används och förslag på åtgärder för att minska energianvändningen.

Mer information
Information om energikartläggning (energimyndigheten.se)
Vägledning för fastighetsföretag (energimyndigheten.se)

Energipolicy och energimål

Genom att ta fram och kommunicera en energipolicy och energimål konkretiseras visionen och målen för energiarbetet. En energipolicy fungerar som ledstjärna i arbetet och energimålen konkretiserar genom att sätta upp och förankra mål, vilket gör det enklare att få i gång ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar.

Mer information
Energipolicy och mål (energimyndigheten.se)

Åtgärder och handlingsplan

Baserat på energikartläggning, policy och mål kan åtgärder prioriteras och sorteras för att göra en handlingsplan. Handlingsplanen kan med fördel samordnas med underhållsplaneringen för att säkerställa att åtgärder utförs samordnat.

När det gäller vilka åtgärder som är lämpliga på byggnadsnivå är det viktigt att komma ihåg att varje byggnad är unik. Det går därför inte att förlita sig på typexempel, utan en analys behöver göras för varje byggnad.

Man behöver också ta hänsyn till hur energitaxorna är uppbyggda. Olika taxor ger olika förutsättningar. En regelbunden dialog med energileverantörerna är alltid bra för att kunna hantera taxor och även för att tidigt få information om eventuella ändringar som planeras.

Titta gärna på hur andra har gjort – Inspireras av andra!

Mer information
Åtgärder och handlingsplan (energimyndigheten.se)
Jag vill bli inspirerad av andra (energimyndigheten.se)

Genomför 

Nu är det dags för allt det som systematiskt energiarbete syftar till – att genomföra åtgärder!

Åtgärder kan delas in i åtgärder som kräver investering och åtgärder som faktiskt inte kräver investering. 

Det görs i enlighet med handlingsplanen och kom ihåg att innan genomförandet, kvantifiera förväntad effekt och hur det ska följas upp, men själva genomförandet kräver också kontinuerlig uppföljning.

Genomförande

En åtgärd kan vara ett projekt och ibland genomförs flera åtgärder inom ett projekt.

För varje projekt behövs vanligtvis en mer detaljerad plan för genomförandet. Planens omfattning beror på projektets omfattning och komplexitet. Planen bör minst innehålla syfte och mål, vad som skall genomföras, organisation, tidplan och risker.

Genomförandet kan ta lång tid och det kan vara utmanande att hålla fokus.
Försök identifiera milstolpar – och fira när ni uppnått dem!

Guide för genomförande (energimyndigheten.se)

Investeringsfria åtgärder

Med investeringsfria åtgärder menas inte att de är kostnadsfria då det krävs att man lägger ned tid för arbetet. Utöver tid kan även mindre kostnader uppstå, exempelvis byte av uttjänt material (som ändå behöver bytas). Investeringsfria åtgärder kan delas upp i åtgärder för förändrat beteende, involvering av boende och åtgärder för drift, att säkerställa väl fungerande drift. 

Mer information
Åtgärder för fungerande drift

Åtgärder som kräver investering

Denna typ av åtgärder kräver ofta ett beslutsunderlag och ett upphandlingsunderlag. 

Mer information
Tekniska åtgärder som kräver större investeringar

Följ upp

Kontinuerlig uppföljning av energianvändning är en viktig byggsten i det systematiska energiarbetet. 

Genom uppföljning av organisationens energiarbete kan du återkoppla resultat till ledning och medarbetare. Det ger ökat engagemang och möjlighet för att lära sig vad som gått bra och mindre bra. 

Det är viktigt att energianvändningen normaliseras för att ge möjlighet att analysera om avvikelser beror på fel eller om det är avvikande förutsättningar. 

Normalisera och verifiera energianvändningen

Energianvändningen behöver normaliseras, korrigeras för avvikande brukande och klimat. Det är viktigt så att hög eller låg energianvändning inte antas bero på tekniska fel, när det i själva verket kanske varit ovanligt varmt eller kallt. 

Mer information
Verifieringsstöd (sveby.org)

Indikering av orsak till avvikelse

Indikering kan vanligtvis göras utan platsbesök. Genomför en inledande analys av energianvändningen fördelat på olika energiposter och jämför dem med beräknade eller förväntade värden. Börja med att analysera om det är värme, varmvatten eller fastightsel som avviker, gärna månadsvis. Inkomna felanmälningar kan även vara ett stöd. 

Mer information
Felsokning och optimering (sveby.org) 

Verifiering av orsak till avvikelse

En mer noggrann analys kan sannolikt behövas vilket innebär platsbesök i den eller de fastigheter som är aktuella. Inom Sveby har en bra checklista tagits fram som kan användas som stöd för att verifiera orsaken till avvikelse. 

Mer information
Felsokning och optimering (sveby.org) 

Kommunicera och fira framgångar

Glöm inte att fira när åtgärder har genomförts och mål har uppnåtts. Det ger återkoppling till de som arbetat med att uppfylla målen att de har lyckats och att deras arbete är uppskattat. Även om målen inte nåtts så kan det vara en framgång att man identifierat brister och möjligheter som kan föras vidare till kommande projekt – även det kan vara värt att fira!

Agera 

Det sista steget i det systematiska energiarbetet innebär att agera utifrån uppföljningen.
Har något tillstött som gör att mål och policy inte längre är rimliga, följs rutiner, har ansvariga personer rätt kompetens, uppdrag och befogenheter? 

Agerandet utifrån uppföljningen kommer att ta arbetet tillbaka till början av cykeln för det systematiska arbetet. Där eventuellt nya förutsättningar förändrar arbetet. 

 

Arbeta strategiskt med energieffektivisering

Åtgärder för fungerande drift

Tekniska åtgärder som kräver större investeringar

Involvera de boende i energispararbetet