Individuell mätning och debitering av värme

Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven ställs på de byggnader som har sämst energiprestanda. Men det ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare. De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering eller om en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD.

Det finns också möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten vid ombyggnad

Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. Även här finns det möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten vid nyproduktion

Från den 1 juni 2022 gäller krav på att IMD tappvarmvatten ska installeras vid uppförande av nya flerbostadshus. Kravet gäller i de fall ansökan om bygglov lämnas in från dagen för lagens ikraftträdande och senare.

Möjlighet till undantag

Det finns möjligheter till undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet i reglerna. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD värme. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och hanterar frågor om undantag från kravet på IMD.

Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan. Kriterier för denna uträkning finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader.

Kriterier för att det inte är tekniskt genomförbart är bland annat om byggnaden har luftburen värme eller om de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdena förvanskas i en särskilt värdefull byggnad. Det kan även finnas andra skäl och det är upp till byggnadsägaren att på tillsynsmyndighetens begäran visa det.