Placeholder

Lägre energikostnader

Genom att genomföra åtgärder för energieffektivisering kan energikostnaderna minska. Kostnaderna minskar dels genom att det är mindre mängd energi som ska betalas, dels genom att energipriserna sjunker om efterfrågan sjunker.

Bättre inomhusmiljö

Vid arbete med driftoptimering och underhåll kan energianvändningen minska samtidigt som det leder till bättre inomhusmiljö. Nya och mer effektiva system är ofta både tystare och renare. Vid byte kan därför inomhusmiljön och arbetsmiljön förbättras, exempelvis genom förbättrad luftkvalitet, belysning och ljudvolym.

Minskad miljöpåverkan

Genom att arbeta med energifrågan tar organisationen ett samhällsansvar och bidrar till de nationella energi- och klimatpolitiska målen.

Rustad för framtiden

Att använda energi effektivt är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.

Fler mervärden av energieffektivisering

Det har återkommande konstaterats att energieffektivisering ger fler mervärden utöver minskade energikostnader. Förbättrad inomhusmiljö tillsammans med minskad miljöpåverkan kan ge minskad sjuklighet och sjukfrånvaro. Det är också vanligt att energieffektiva byggnader ges bättre lånevillkor, vilket minskar de löpande kostnaderna för byggnadsägaren.

Förbättringsarbete i fyra steg

Åtgärder för fungerande drift

Tekniska åtgärder som kräver större investeringar

Involvera de boende i energispararbetet