Individuell mätning och debitering av värme

Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven kommer att ställas på de byggnader som har sämst energiprestanda. Men det kommer också att ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare. De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering eller om en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD.

Det finns också möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten vid ombyggnad

Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. Även här finns det möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten vid nyproduktion

Enligt det uppdaterade EU direktivet om energieffektivitet (EU) 2018/2002 framgår att det vid nyproduktion ska installeras IMD varmvatten senast i oktober 2020. Sverige är dock sena med de nationella reglerna och de väntas komma under våren 2021. Man bör dock i nyproduktionsprojekt förbereda för att det kommer ett ovillkorligt krav om IMD varmvatten. Kraven väntas komma våren/sommaren 2021.

Ansökan om undantag före 1 juli 2021

Den som vill undantas kraven på grund av att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt ska på tillsynsmyndighetens begäran kunna visa upp beräkningar eller annat underlag som gör det sannolikt att byggnaden inte längre omfattas av kraven senast den 1 juli 2021.

Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan. Kriterier för denna uträkning finns i Boverkets föreskrift BFS2020:3.

Kriterier för att det inte är tekniskt genomförbart är bland annat om byggnaden har luftburen värme eller om de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdena förvanskas i en särskilt värdefull byggnad. Det kan även finnas andra skäl och det är upp till byggnadsägaren att på tillsynsmyndighetens begäran visa det.