Individuell mätning och debitering av värme

Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven kommer att ställas på de byggnader som har sämst energiprestanda. Men det kommer också att ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare. De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering eller om en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD.

Det finns också möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten vid ombyggnad

Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. Även här finns det möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten vid nyproduktion

Enligt det uppdaterade EU direktivet om energieffektivitet (EU) 2018/2002 framgår att det vid nyproduktion ska installeras IMD varmvatten senast i oktober 2020. Sverige är dock sena med de nationella reglerna och de väntas komma under våren 2021. Man bör dock i nyproduktionsprojekt förbereda för att det kommer ett ovillkorligt krav om IMD varmvatten. Kraven väntas komma våren/sommaren 2021.

Kraven i korthet för flerbostadshus

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Observera att kravet utgår från primärenergitalet i enlighet med Boverkets föreskrift BFS2020:3 och inte enligt BBR.
  • För den som avser att utföra andra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023.
  • För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.
  • Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten om inte byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Kriterier för lönsamhetsbedömningen finns i Boverkets föreskrift BFS 2020:3.

Ansökan om undantag före 1 juli 2021

Den som vill undantas kraven på grund av att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt ska på tillsynsmyndighetens begäran kunna visa upp beräkningar eller annat underlag som gör det sannolikt att byggnaden inte längre omfattas av kraven senast den 1 juli 2021.

Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan. Kriterier för denna uträkning finns i Boverkets föreskrift BFS2020:3.

Kriterier för att det inte är tekniskt genomförbart är bland annat om byggnaden har luftburen värme eller om de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdena förvanskas i en särskilt värdefull byggnad. Det kan även finnas andra skäl och det är upp till byggnadsägaren att på tillsynsmyndighetens begäran visa det.