Digitalisering i fastighetsbranschen

I fastighetsbranschen är viktiga drivare bakom digitalisering behovet att bygga digitala tjänstelager, IoT/automation och drift-/underhållsoptimering med hjälp av AI. Det framgår tydligt att trender inom framförallt AI och automation inom de närmsta åren blir alltmer verksamhetsnära i vår bransch.

Det innebär att dessa teknologier i växande omfattning kommer att ingå i de digitala lösningar verksamheten nyttjar. Det viktigt att säkerställa att organisationen har rätt beställarkompetens för det, inte minst avtalsjuridiskt.

Tillämpad digitalisering

Med tillämpad digitalisering avses förändringar i styrning, förvaltning, processer och arbetssätt som antingen möjliggörs av digitaliseringen eller sker som en effekt av digitaliseringen. Det kan innebära både konkreta tjänster och de mer abstrakta förmågor som krävs för att möjliggöra nya digitala tekniker i verksamheterna.

Digital transformation

Den digitala transformationen är ett begrepp som används i relation till digitalisering. Det är ofta för att återge de långt gående effekterna av digitaliseringen såsom nya sätt att färdas, nationalekonomiskt genomgripande förändringar, till och med förändring i hur vi uppfattar verkligheten. Kort sagt effekter som ligger bortom vad vi som individer eller organisationer har enskild påverkan på.

— Digitalisering är inte längre ett teknikprojekt.

The Wall Street Journal (2018)