Anslutning till telenät vid till exempel nyproduktion

Anslutning av nya fastigheter till allmänt telenät: I samband med nyproduktion av fastigheter har bostadsföretagen traditionellt kontaktat TeliaSonera för att ansluta telenätet i fastigheten till det allmänna telenätet. Telefoni och telekommunikation är numera ett avreglerat område och TeliaSonera har ingen skyldighet att erbjuda uppkoppling till sitt nät.

Fastighetsägarna rekommenderas att bygga bredbandsnät i fastigheterna så att detta kan anslutas till ett öppet nät och helst välja en affärsmodell där de boende själva väljer tjänster inom, tele, internet, tv med mera.

Post och Telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för att alla medborgare har en väl fungerande kommunikation.

Policy och avtalsdokument för uppsättning av basstationer för mobiltelefoni

Mobiloperatörer bedriver verksamhet som bland annat innefattar mobiltelefonnät i vilket ingår basstationer. En basstation består huvudsakligen av en eller flera sändare och mottagare som är kopplade till en eller flera antenner på till exempel tak eller fasad jämte tekniska installationer i utrymme inom fastighet.

Sveriges Allmännytta och Sveriges Fastighetsägare har gemensamt fastställt en policy som stöd till sina medlemmar i frågor rörande uppsättning av basstationer för mobiltelefoni inom fastighet.

Med denna policy som grund har träffats överenskommelse med mobilteleoperatörerna kring hantering av basstationer. De dokument som parterna är överens om att använda finns i bifogade avtal.

Logga in för att ladda ner avtalen