Placeholder

Affärsmodeller

Finansierad lösning med tidsbegränsat monopol

En finansieringslösning kräver att man redan från början har omgärdat den med avtalsklausuler som gör att fastighetsägaren inte blir låst i sina handlingsalternativ, även om kontrollen formellt har överlämnats till den som finansierat hela eller del av nätet. Ett sådant avtal måste hantera både fastighetsnät och områdesnät fram till överlämningspunkten till ett öppet nät.

I princip kan det vara möjligt att låta någon annan investera i fastighetsnäten eller områdesnät, men fastighetsnäten är att betrakta som fastighetstillbehör och tillhör därför fastighetsägaren. Genom ett avtal får den som investerar i fastighetsnätet rätt att använda nätet under en begränsad tid, varefter nyttjanderätten återigen övergår till fastighetsägaren. I ett senare skede kan ett byte av tjänsteleverantör medföra problem, i och med att hyresgästerna kan ha vant sig vid ett tjänsteutbud och en leverantör.

Öppen, konkurrensneutral lösning (Kommunikationsoperatörslösning, KO)

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansluter sina lägenheter, lokaler med mera via en fiber eller kopparkabel (kat 5 e utp kat 6) eller till en kopplingsplats i fastigheten eller området. Eventuellt förbinds fastigheten med andra näraliggande fastigheter via ett områdesnät som oftast ligger på egen mark. Fastigheten eller området ansluts sedan till ett öppet nät, oftast det lokala stadsnätet.

Fastighetsägaren, som bekostat fastighets- och områdesnäten, upplåter nyttjanderätten till sitt nät genom avtal med en kommunikationsoperatör (KO) eller ett stadsnät som tar rollen som tar rollen som KO. Fastighetsägaren kan som ersättning för upplåtelse av nyttjanderätten till det egna nätet ta ut en näthyra. Till upplåtelsen kopplas villkoren för att näten ska drivas av en KO och att tjänster ska finnas tillgängliga för slutkunden, fastighetsägaren och ibland även för samhällstjänster.

Upplåtelsen gäller förslagsvis 5-7 år. Upphandling av KO kan göras som en koncessionsupphandling. Fastighetsägaren har rätt att trafikera nätet för sina behov av kommunikation i den egna organisationen, för telemetri samt för kommunikation med hyresgästerna.

Stadsnät

Det öppna stadsnätet ansluter fastighetsnäten och områdesnäten till en punkt där anslutning sker till tjänsteleverantörer för Internet, tv m.m. När stadsnätet själv är KO eller handlar upp KO ska fastighetsägaren via avtal se till att få sina tekniska och ekonomiska krav tillgodosedda genom att ställa samma krav på stadsnätets om att fastighetsägaren själv gjort upphandlingen. Stadsnätet ska heller inte konkurrera med KO.

Kommunikationsoperatör (KO)

En KO ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna och slutkunderna. KO sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet. KO förser fastighetsägaren med uppgifter om antal uppkopplade noder samt med e-postadress, nätadress m.m. till fastighetsägarens kunder. Mikrobetalningar och tjänstefakturering kan ske via KO.

I KO:s roll ingår att garantera att slutkunden kan byta tjänsteleverantör via en portal, där även fastighetsägaren kan lämna meddelanden till en eller flera slutkunder. KO ska helst inte konkurrera med tjänsteleverantörerna. Supporten i nätet kan ske via KO.

Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören levererar tjänster som internet, IP-tv och IP-telefon till slutkunderna. Tjänsteleverantören ersätter KO med en fast summa per uppkopplad kund eller med en procentsats av intäkterna från slutkunderna samt förser KO med anslutningsuppgifter

Länkar och dokument