Placeholder

Digitalisering innebär att skapa helt nya processer och aktiviteter som inte fanns – och inte kunde finnas – innan den digitala tekniken gjorde dem möjliga. Ofta finns starka inslag av automatisering.

Vi måste anpassa vår verksamhet

Digitaliseringsarbetet är ett genomgripande arbete som på olika sätt kommer att påverka hela organisationen. Vanligt förekommande utmaningar i organisationer som saknar en tydlig digitaliseringsstrategi att koppla digitala satsningars effektmål till är förlupna kostnader och utebliven effekthemtagning i projekten, en annan utmaning är skalning och införande av en operativ förvaltningsmodell. Organisationens förmåga att förstå hur individers och verksamheters behov kan mötas i digitala lösningar är avgörande för att lösningar ska fungera i praktiken. Digitaliseringen i samhället påverkar också de rättsliga ramverk vi lyder under både genom ändringar i befintlig lagstiftning men också genom helt nya lagrum, såsom till exempel GDPR.

Oavsett om bolaget ser digitalisering som ett fokusområde för innovation och vill befinna sig i framkant av utvecklingen eller har en defensiv hållning så behöver man göra en förflyttning och säkerställa rätt förutsättningar för att skapa nytta driven av digitalisering. Det är alltså viktigt att besluta om en digitaliseringsstrategi och organisatoriskt ansvar för frågan med en nivå som stämmer överens med de framtidsförväntningar man har.

I sken av den utvecklingen som beskrivs ovan väljer allt fler organisationer att övergå till att arbeta tvärfunktionellt över organisationen, med olika kompetenser sida vid sida. Kraven på vår förmåga att samverka över organisatoriska gränser ökar också i takt med digitaliseringen. Inom allmännyttan finns redan en stark och varaktig samverkanskultur. Det är en styrka som är viktig att ta tillvara på i förändringsarbetet som ligger framför oss.

Effektivisering genom digitalisering

Det är viktigt att ta i beaktning att digitaliseringsarbete är långsiktigt och inte i bred mening kan finansieras av hyrespåslag eller av kostnadsbesparing på kort sikt. Det är likaså viktigt att komma igång och ett bra ställe att inleda arbetet är att identifiera och ta itu med tidstjuvar avseende löpande underhåll och administration speciellt i bolag som har relativt liten kassa och tajta investeringsmedel.

Exempel på effektivisering

Digital rapportering och API-integrationer

Genom att nyttja API-integrationer som bygger på öppen teknik och standard möjliggörs åtkomst till data på ett effektivare sätt.

Processautomation tex genom gränssnittrobotar (RPA) och virtuella assistenter

Genom att automatisera manuella rutiner och processer frigörs tid för medarbetare att arbeta med mer utvecklande uppgifter.

Driftoptimering & underhållsplanering som tjänst

Digitaliseringen driver på framväxten av allt fler smarta analys- och optimeringstjänster som bland annat använder AI för att göra beräkningar och optimering.

Digital signering & kontraktshantering

Lösningar för att erbjuda boende digital service som bättre motsvarar deras förväntningar ger inte bara nöjdare hyresgäster utan det bidrar också till kortare ledtider och effektivare ärendehantering.

Värdeskapande digitalisering

Att jobba med hållbarhet eller nya intäkter genom digitalisering kräver förmåga att räkna värdebaserade kalkyler. Ett bostadsbolags data kan genom samverkan med aktörer i olika konstellationer bidra till stora värden med det kräver att vi kan ingå i datadelningsramverk, det vill säga att dela data systematiskt. Det är idag en kritisk verksamhetsförmåga att ha kontroll över data, inte att låsa in data.

Områden där allmännyttans data kan bidra till värdeskapande

  • Energieffektivisering & minskad klimatpåverkan
  • Social sammanhållning & inkludering
  • Fastighetsutveckling, återbruk & cirkulärekonomi
  • Välfärdsteknologi, folkhälsa & inomhusmiljö
  • Mobilitet, vardagstjänster & samhällsservice
  • Beredskap för att bemöta klimatomställning & dess risker