Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer som gäller under en fastställd period och från vilket avrop, eller beställningar görs. Ramavtal gäller under en fastställd period, som är högst fyra år om inte särskilda skäl medger en längre period.

En eller flera leverantörer

Ramavtal kan slutas på olika sätt: med en leverantör med alla villkor för avrop fastställda eller med flera leverantörer. Om det finns flera leverantörer i ramavtalet så ska ramavtalet antingen innehålla objektiva villkor för val av leverantör, exempelvis rangordning, fastställd avropsordning eller angiven procentdel av alla avrop. Eller så sker valet genom en förnyad konkurrensutsättning mellan de anslutna leverantörerna. En förnyad konkurrensutsättning är en slags mini-upphandling inom ramavtalet.

Slutna system

Observera att ramavtal är slutna system. Det innebär att inga nya upphandlande myndigheter eller leverantörer kan ansluta sig under ramavtalets löptid. Ett ramavtal upphandlas enligt något av förfaranden som finns i LOU. Avtalen är mycket vanliga för upphandling av tjänster eller varor som det finns ett kontinuerligt behov av.