Överprövning

Den leverantör som lidit eller kan komma att lida skada på grund av att den upphandlande myndigheten brutit mot regelverket i LOU, LUK eller någon av de andra upphandlingslagarna kan kräva överprövning. Ansökan om överprövning ska göras till den förvaltningsrätt där den upphandlande myndigheten har sin hemvist, inom tio dagar från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslutet. Förvaltningsrätten beslutar sedan att antingen avslå ansökan om överprövning eller att följa leverantörens yrkande att göra om eller rätta upphandlingen.

Bevisbörda

Det är leverantören som har bevisbördan för att denne lidit skada eller kan komma att lida skada. Under tiden upphandlingen prövas i förvaltningsrätten får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal. Förvaltningsrättens avgörande kan överklagas till kammarrätt men det krävs prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande kan överklagas till Högsta förvaltningsrätten och det krävs prövningstillstånd även där.

Det är mycket vanligt att upphandlingar blir överprövade och det är därför viktigt att tänka på när upphandlingen planeras.

Ogiltighet av avtal

Överprövning av ett avtals giltighet är ytterligare en sanktion som en leverantör som anser att denne lidit eller kan komma att lida skada kan ansöka om. En sådan ansökan ska ställas till förvaltningsrätten där den upphandlande myndigheten har sitt säte. Det är avtal som inte har föregåtts av en annons, överträdelse av avtalsspärr eller vid avrop från ramavtal som inte följt villkoren i det som kan bli förklarade ogiltiga. En ogiltighetsförklaring innebär att avtalet är civilrättsligt ogiltigt och att alla prestationer ska gå åter till den part som utfört dem.

Allmänintresse?

En ansökan om ogiltighet av avtal ska enligt huvudregeln ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att det ifrågasatta avtalets slöts. Vissa avtal får inte ogiltigförklaras. Det gäller om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, exempelvis skydd av människors liv och hälsa. Då kan domstolen besluta att avtalet får bestå trots att det ingåtts i strid med LOU. I dessa fall ska upphandlingsskadeavgift utgå istället.

Upphandlingsskadeavgift

Om det har skett en otillåten direktupphandling, en upphandling som inte har annonserats trots att det borde gjorts, kan upphandlingsavgift utdömas. Det är Konkurrensverket som ansöker till förvaltningsdomstol om att upphandlingsskadeavgift ska dömas ut.

Upphandlingsskadeavgiften uppgår till maximalt 10 miljoner kronor men får inte överstiga 10 procent av kontraktsvärdet. En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska enligt huvudregeln ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Skadestånd

En upphandlade myndighet som inte har följt bestämmelserna i LOU ska ersätta den skada som en leverantör har drabbats av. En sådan talan ska väckas vid allmän domstol, en tingsrätt med möjlighet till överklagan till hovrätt och i sista hand till Högsta domstolen. Det krävs prövningstillstånd till hovrätten och till Högsta domstolen. Talan om skadestånd ska ha inkommit till domstolen inom ett år från tidpunkten då avtalet slöts.