Undantag från LOU ska tillämpas restriktivt. Bevisbördan för att ett undantag är tillämpligt ligger på den upphandlande myndigheten. Nedan hittar du några av de vanligaste undantagen.

LOU gäller inte:

  • För köp av fastighet eller andra nyttjanderätter till fastighet, såsom hyra, arrende, tomträtt och servitut. Observera dock att byggentreprenader ska upphandlas.
  • För upphandling av juridiska tjänster som avser biträde av en advokat i en domstol eller rättsligt förfarande hos en myndighet. Inte heller för juridiska tjänster som notarius publicus, en förmyndare, förvaltare eller god man utför.
  • För vissa finansiella tjänster. Undantagna är finansiella tjänster som rör utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument. Även lån som har med finansiella tjänster att göra är undantagna.
  • För kontrakt som avser anställningar.
  • För avtal mellan upphandlande myndigheter eller vad som i lagen benämns intern upphandling. Undantaget omfattar upphandlingar där den upphandlande myndigheten, vilka också kan utgöras av flera upphandlande myndigheter, kontrollerar den part som den ingår avtal med och där avtalsparten bedriver mer än 80 procent av verksamheten tillsammans med den upphandlande myndigheten. Det får inte heller finnas något privat ägande i avtalsparten. Undantaget är komplicerat och det krävs i regel en omfattande utredning för att komma fram till om det är tillämpligt eller inte. Bestämmelserna har förtydligats i den nya lagstiftningen.