Avtalsspärr

Tilldelningsbeslutet ska också innehålla upplysning om avtalsspärr, det vill säga att avtal med vinnande leverantör/er kommer att tecknas först efter tio dagar. Beslutet ska skickas till samtliga anbudsgivare. När denna tid gått tecknas sedan kontrakt och civilrättslig bundenhet av avtalet uppstår, såvida inte upphandlingen blir överprövad, läs mer under Sanktioner.

Avbruten upphandling

Om den upphandlande myndigheten väljer att avbryta upphandlingen ska även detta manifesteras i ett beslut som innehåller skälen för det. Sakligt motiverat skäl för att avbryta kan vara att förutsättningarna förändrats, behovet av varan eller tjänsten inte längre kvarstår, det har upptäckts att upphandlingsdokumenten innehåller felaktigheter eller att anbudspriserna överskrider budgeten. Ett beslut om att avbryta en upphandling kan också överprövas.

Allmän handling – efter tilldelningsbeslutet

Det råder absolut sekretess för anbud fram till dess den upphandlande myndigheten har fattat ett tilldelningsbeslut eller beslutat att avbryta upphandlingen. Det innebär att anbud inte får lämnas ut.

När tilldelningsbeslutet har fattats är anbuden allmänna handlingar och ska enligt huvudregeln lämnas ut till den som begär det. I offentlighets- och sekretesslagen finns dock bestämmelser som innebär att uppgifter i anbuden kan vara föremål för sekretess. Läs mer under Offentlighet och sekretess.