För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller särskild nationell lagstiftning som finns i 19 kapitlet i LOU. Likheterna mellan vår nationella upphandling och direktivstyrd upphandling är stora. Skillnaderna består främst i att upphandlingsförfarandena är andra och att nationell upphandling har andra regler om annonsering samt om tidsfrister.

Värdet av en upphandling är det totala belopp som den upphandlande myndigheten uppskattar att den ska betala för varan, tjänsten eller byggentreprenaden. När beräkningen görs ska hänsyn tas till eventuella options- eller förlängningsklausuler. Mervärdesskatt ska inte räknas med. Värdet är sedan styrande för vilket upphandlingsförfarande som kan användas.