Över tröskelvärdena

För upphandlingar som överstiger EUs tröskelvärden finns följande förfaranden att välja mellan:

Öppet förfarande

Det vanligaste förfarandet. Upphandlingen ska annonseras och alla leverantörer som vill får lämna anbud.

Selektivt förfarande

Liknar mycket ett öppet förfarande, men sker i två steg. Upphandlingen ska annonseras och alla leverantörer som vill vara med får ansöka om att delta, den upphandlande myndigheten bjuder sedan in de leverantörer som uppfyller vissa angivna krav att lämna anbud.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

Alla leverantörer som önskar ansöker om att få delta i upphandlingen genom att lämna uppgifter till den upphandlande myndigheten. Sedan bjuds, liksom vid selektivt förfarande, leverantörer in att lämna anbud. Anbuden ligger sedan till grund för förhandlingar. I annonsen ska vissa minimivillkor anges och även vilka kriterier som ska gälla för tilldelning av kontrakt. Dessa är inte förhandlingsbara.

Konkurrenspräglad dialog

Ett annonserat förfarande i flera steg likt förhandlat förfarande som är mer reglerat än det och som är tänkt att tillämpas vid komplicerade upphandlingar om den upphandlande myndigheten exempelvis har svårt att identifiera sina behov, det ingår innovativa lösningar eller det innehåller andra komplexa rättsliga eller finansiella aspekter. Dialogen är tänkt att genomföras i flera steg och först i det sista steget ska leverantörerna presentera sina slutliga anbud. Till skillnad från vad som gäller för förhandlat förfarande är det är möjligt att ersätta leverantörerna ekonomiskt för att de deltar i den konkurrenspräglade dialogen.

Innovationspartnerskap

Är också det ett upphandlingsförfarande i flera steg som ska annonseras. I det första steget ska ett samarbete upprättas som leder fram till en innovation. Denna innovation kan sedan den upphandlande myndigheten anskaffa från leverantören som deltagit i partnerskapet.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Det här är ett undantagsförfarande som har ett snävt tillämpningsområde som endast är möjligt att använda i de fall som räknas upp i LOU. Undantaget är tillämpligt vid upphandling av unika konstverk, om det inte inkommit några anbud vid ett öppet eller selektivt förfarande eller om det handlar om vissa tilläggsbeställningar av ett upphandlat kontrakt. Om det föreligger så kallad synnerlig brådska som inte beror på omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och det är omöjligt att tillämpa tidsfristerna som gäller för öppet eller selektivt förfarande är det möjligt att tillämpa undantaget.

Utöver de ovan nämnda finns det elektroniska metoder för upphandling i form av dynamiska inköpssystem, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger.

Under tröskelvärdena

För nationella upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena finns följande förfaranden att välja mellan:

Förenklat förfarande – motsvarar öppet förfarande.
Urvalsförfarande – ett tvåstegsförfarande motsvarande selektivt förfarande.
Konkurrenspräglad dialog – som ovan.
Direktupphandling – läs mer på sidan om direktupphandling.