När det gäller kraven på innehållet i förvaltningsberättelsen har dessa i grunden inte ändrats genom LKBR, men det har tydliggjorts att bland annat utvärdering av mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning även ska omfatta kommunkoncernen enligt 11 kap 12 § LKBR.

I prop. 2017/18:149 anges att upplysningskraven i förvaltningsberättelsen för den kommunala koncernen även ska omfatta utvärdering av om målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts samt en utvärdering av den kommunala koncernens ekonomiska ställning. På sidan 83 i samma proposition att ”Regeringen vill därför betona vikten av att målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning följs upp och utvärderas i förvaltningsberättelsen för hela den kommunala koncernen det vill säga kommunen eller landstinget och dess kommunala koncernföretag.”

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning regleras dels i kommunallagen (KL), dels i LKBR.

Av 11 kap. 1 § KL framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL, till exempel kommunala koncernföretag.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa ska man slå fast principer som avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet samt inkludera en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen. Även de långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning kan beskrivas.

Utifrån dessa riktlinjer ska sedan kommunen i budget fastställa finansiella mål samt mål för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Det är alltså fullmäktige som ska fastställa finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning för både verksamheter i egen regi och för de kommunala koncernföretagen.