Som vikarierande expertis inom området moms och skattefrågor har Sveriges Allmännytta från den 8 juli 2019 anlitat PwC. PwC bidrar med generell rådgivning upp till 30 minuter kostnadsfritt. Om du har behov av mer omfattande rådgivning kan du teckna en särskild överenskommelse med PwC för det specifika uppdraget.

Kontaktperson hos PwC är Christina Grape. Henne når du på 010-212 54 93 eller christina.grape@pwc.com.

Riktlinjer för momsredovisning

Skatteverket anser i ett ställningstagande från februari 2018 att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som särdebiterar den faktiska förbrukningenav till exempel el-, vatten- eller gas på de boende även ska lägga på moms på särdebiteringen. Detta gäller även om de boende debiteras med löpande schablonbelopp för sin förbrukning som sedan stäms av mot faktisk förbrukning.

Skatterättsnämnden, SRN, prövade frågan om särdebitering i februari 2019 och anser att tillhandahållandet av bostad och el och vatten ska ses som ett sammansatt tillhandahållande av bostad som är undantaget från momsplikt. Skatteverket överklagade SRNs förhandsbesked. Frågan ligger nu för avgörande i HFD och dom förväntas under hösten 2019.

Förbrukning en del av hyran – bör vara momsfri

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta anser att Skatteverkets synsätt strider mot de grundläggande principerna i hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Detta eftersom tilläggen för förbrukning är en del av hyran respektive avgiften och därför bör vara momsfri, på samma sätt som bostadshyran och månadsavgiften är momsfria. Samma sak gäller momsfria lokalhyror.

Generella riktlinjer

Det finns anledning att redan nu se över avtalen med Hyresgästföreningen avseende IMD, för att säkerställa möjligheten att ta ut utgående moms av hyresgäster om IMD skulle anses vara momspliktigt. Exempelvis bör ni, om det är aktuellt, inkludera detta i förhandlingarna med Hyresgästföreningen, alternativt påkalla förhandling endast för fastigheter som har IMD. Ni som fastighetsägare har då, om ni inkluderar möjligheten i hyresöverenskommelsen inför 2020, möjlighet att debitera moms på särdebiterad t.ex. el, vatten eller gas. Glöm i så fall inte att ange i överenskommelsen vilka fastigheter som har IMD.

Hur en enskild hyresvärd ska agera i avvaktan på ett slutligt besked i frågan, hos HFD, måste bedömas i varje enskilt fall och beror på de särskilda omständigheterna i just er specifika situation. Generellt kan dock följande riktlinjer ges för de som inte redovisar utgående moms.

Förslag på hantering av frågan mot Skatteverket

Vidarefakturerar el, gas och vatten utan pålägg till bostadshyresgäst eller momsfri lokalhyresgäst

Förslag på text i antingen skattedeklarationens momsdel om fastighetsägaren är momsregistrerad eller i en skrivelse till Skatteverket om fastighetsägaren inte är momsregistrerad och som köper in exempelvis el, gas och/eller vatten och vidarefakturerar detta till hyresgästerna utan pålägg, det vill säga till samma pris som inköpspriset inklusive moms:

”Bolag x har under redovisningsperioden x med stöd av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 27 februari 2019, dnr 31 18/I, ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av (ange här till exempel el-, gas eller vatten). Förhandsbeskedet är överklagat och ligger nu för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Vi avvaktar HFDs dom och kommer om så blir aktuellt att anpassa momsredovisningen därefter.”

Vidarefakturerar el, gas och vatten med pålägg till bostadshyresgäst eller momsfri lokalhyresgäst

Förslag på text i antingen skattedeklarationens momsdel om fastighetsägaren är momsregistrerad eller i en skrivelse till Skatteverket om fastighetsägaren inte är momsregistrerad och som köper in exempelvis el, gas och/eller vatten och vidarefakturerar detta med ett pålägg på inköpspriset inklusive moms till hyresgästerna:

”Bolag x har under redovisningsperioden x med stöd av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 27 februari 2019, dnr 31 18/I, ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av (ange här till exempel el-, gas eller vatten). Vi har gjort ett pålägg om x % på inköpspriset inklusive moms vid vidarefaktureringen till hyresgästerna. Förhandsbeskedet är överklagat och ligger nu för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Vi avvaktar HFDs dom och kommer om så blir aktuellt att anpassa momsredovisningen därefter.”