Placeholder

Allmännyttan är stora beställare av både tjänster och produkter som ger upphov till klimatpåverkan. Det gäller både vid nyproduktion, renovering/ombyggnation och i den dagliga förvaltningen.

Här kan allmännyttan göra skillnad genom samverkan med byggbranschen och genom att ställa klimatkrav på det vi bygger och renoverar. Genom att allmännyttan gemensamt börjar ställa klimatkrav i upphandlingarna flyttar vi fram marknaden mot mindre klimatpåverkan.

Oftast är klimatpåverkan större under själva byggprocessen än under husets driftskede, enligt flera studier som granskat byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (från råmaterialutvinning till färdig byggnad). Bland annat för att husen nu använder allt mindre energi, tack vare energieffektivisering och skärpta energikrav i byggreglerna.

Bli pilot inom klimatkrav i upphandling

Inom fokusområdet Klimatkrav leverantörer driver SABO ett spännande projekt tillsammans med Kommuninvest och IVL som handlar om att göra klimatberäkningar på nybyggnation och utveckla klimatkrav vid upphandling av byggnader.

Läs mer om pilotprojektet här

Samarbete med Kommuninvest och IVL

I ett nytt projekt samarbetar Sveriges Allmännytta med två nya klimatpartner: kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att bygga upp kunskap kring klimatkrav för nyproduktion och utveckla vetenskapligt grundade kriterier för gröna lån.

Målet är att få fram klimatkrav som kan användas på ett smidigt sätt och till en rimlig kostnad – och att sätta en branschstandard för klimatkrav i byggnation. Ytterst förstås med målsättningen att minska koldioxidutsläppen från byggandet.

Läs mer: Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Samarbete med HBV

Tillsammans med allmännyttans upphandlingsorganisation HBV arbetar Sveriges Allmännytta för att underlätta klimatsmarta upphandlingsval för varor och tjänster som köps in i stora volymer. Det handlar bland annat om att identifiera vilka avtal som har en stor klimatpåverkan samt hur klimatkrav kan ställas och följas upp i upphandlingar. Målet är att få fler leverantörer att erbjuda klimatsmarta produkter.

Läs mer: ”Vi har stor köparmakt – det ger oss ett ansvar”