Placeholder

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

 • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
 • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Tre frivilliga fokusområden

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där bostadsföretagen kan arbeta med sina koldioxidutsläpp:

Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är.

Tanken är att fokusområdena ska bidra till att växla upp arbetet och driva utveckling inom vart och ett av dessa områden. Företagen bidrar med goda exempel och har möjlighet att ingå i nätverk inom respektive fokusområde.

Deltagande i fokusområdena är inte statiskt – företagen kan välja att kliva både av och på områdena under klimatresans gång.

Varför ett klimatinitiativ?

Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Världens länder har därför enats i ett klimatavtal (Parisavtalet) om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. I Sverige innebär detta att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi i allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet – i samverkan med varandra och med andra aktörer.

Vill ert företag vara med i klimatinitiativet? Så här går det till.

Vad får företaget genom att vara med i Klimatinitiativet?
 • Årlig klimat- och energirapport för bostadsföretaget, som kan användas som underlag till företagets hållbarhetsrapport.
 • Möjlighet att jämföra företagets klimatpåverkan och energianvändning med andra företag.
 • Medverka i nätverk, ta del av andras erfarenheter och goda exempel – samt dela med sig av egna erfarenheter och goda exempel.
 • Stöd och inspiration i arbetet med att nå de klimat- och energimål företaget satt upp.
 • Se trender och utveckling för klimatpåverkan och energianvändning.
 • Vara med och driva utvecklingsprojekt inom olika fokusområden.
 • Tävla om utmärkelser i olika utmaningar inom Allmännyttans klimatinitiativ.
Vad menas med fossilfrihet?

För att räknas som fossilfritt inom Allmännyttans klimatinitiativ ska bostadsföretaget fasa ut förbränning av fossila bränslen i egna pannor (som oljepannor och naturgaspannor).

Avsikten ska också vara att minska koldioxidutsläppen från den energi som bostadsföretaget köper. Det kan ske genom att:

 •  minska den totala mängden köpt energi med hjälp av energieffektivisering
 • genom samarbete och påverkan på det lokala fjärrvärmeföretaget minska mängden koldioxid per köpt kilowatttimme så att en större andel av den energi som produceras är förnybar och en mindre andel är fossil (olja, kol eller gas).

Dessutom ska egna fordon och arbetsmaskiner köras med drivmedel som räknas som fossilfria. Definitionen inom Allmännyttans klimatinitiativ är densamma som för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige: att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ.

De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, ED95 (etanol), FAME (biodiesel av främst rapsolja) och HVO (biodiesel framställt av återvunna vegetabiliska oljor, animaliska fetter från slaktavfall eller tallolja från skogsindustrin).

Definitionen av fossilfria transporter hos Fossilfritt Sverige

Överenskommelse om miljövärdering i Värmemarknadskommittén

Hur beräknar man företagets klimatpåverkan?

Det första steget i ett seriöst klimatarbete är att ta reda på hur företagets klimatpåverkan ser ut och var i företagets verksamhet klimatutsläppen är störst. Det kan se olika ut för olika bostadsföretag.

Sveriges Allmännytta har i ett forskningssamarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och ett antal medlemsföretag tagit fram en klimatberäkningsmetod för hur ett allmännyttigt bostadsföretag kan ta reda på och redovisa sin klimatpåverkan. Beräkningsmetoden baseras på Greenhouse Gas Protocol, som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan.

Metoden kommer att utvecklas och förädlas under klimatresans gång.

Egen klimat- och energirapport

Under 2019 kommer alla företag som deltar i Allmännyttans klimatinitiativ att kunna rapportera in uppgifter om användning av energi, drivmedel etc för att sedan få ut en företagsspecifik klimat- och energirapport som baseras på Allmännyttans klimatberäkningsmetod.

Artikel i tidningen Allmännyttan: Vilka är allmännyttans klimatvärstingar?

Artikel: Så mäts utsläppen i Allmännyttans klimatverktyg

Rapport från IVL: Klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsföretag